ยอดขาย

บาท

คำสั่งซื้อที่มีค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

ค่าส่ง LINE MAN Messenger (หากใช้ฟีเจอร์เชื่อมระบบขนส่ง LINE MAN)

บาท

คำนวณ

ยอดขาย

ค่าธรรมเนียมธุรกรรมการชำระเงิน 3%

ยอดขายเพื่อคำนวนค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 3%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% (คิดจากยอดรวมค่าธรรมเนียมชำระเงินและการใช้บริการ)

ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ