Terms of Service (TH)

ข้อกำหนดการใช้บริการไลน์ชอปปิ้ง (LINE Shopping Terms of Service)

ข้อกำหนดการใช้บริการไลน์ชอปปิ้ง (LINE Shopping Terms of Service) (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ”) ได้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับการใช้บริการไลน์ชอปปิ้ง ซึ่งรวมไปถึงการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของไลน์ชอปปิ้ง (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการฯ”) ที่จัดทำโดยไลน์ คอร์ปอเรชั่น (LINE Corp.) ในฐานะผู้ให้บริการ และบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด กับบริษัทในเครือในฐานะผู้จัดจำหน่าย (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ไลน์”) โดยนอกเหนือจากบทบัญญัติของข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ แล้วให้ใช้บังคับข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานไลน์ (LINE Terms and Conditions of Use) เพิ่มเติมด้วยตามลำดับ

ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ ข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานไลน์ (LINE Terms and Conditions of Use) ให้ใช้บังคับตามข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ ภายในขอบเขตของความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันดังกล่าว โดยให้ข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ มีลำดับความสำคัญสูงสุดตามด้วยข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานไลน์ (LINE Terms and Conditions of Use) ตามลำดับ

ผู้ใช้งานจะต้องใช้บริการฯ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ ข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานไลน์ (LINE Terms and Conditions of Use) ในการใช้บริการฯ ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งหมดที่ใช้บังคับ คำศัพท์เฉพาะใด ๆ ที่มิได้นิยามไว้ในข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ นี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานไลน์ (LINE Terms and Conditions of Use)

โปรดอ่านข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯอย่างละเอียดเนื่องจากจะมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ประการต่าง ๆ ของท่าน หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ โปรดอย่าตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้งานของท่าน ให้ข้อมูลใด ๆ แก่ไลน์ หรือใช้บริการฯ นี้

การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มไลน์และ/หรือ การใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับผู้ใช้งานที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้งานต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มไลน์นี้ และ/หรือ บริการหรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางช่องทางใด ๆ ที่ไลน์ไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของผู้ใช้งาน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. บทนิยาม

  คำต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ ตามที่กำหนดไว้ดังนี้

  1.1 “บัญชีไลน์” หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานเฉพาะที่ใช้ในแอปพลิเคชันไลน์แชท (LINE Chat Application) และบริการต่าง ๆ ของไลน์ที่ให้บริการโดยไลน์

  1.2 “แอปพลิเคชันไลน์แชท (LINE Chat Application)” หมายถึง แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นโดย เป็นของ และดำเนินการโดยไลน์ในฐานะแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสำหรับผู้ใช้งานเพื่อส่งและรับการสื่อสารแบบทันทีบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง และ/หรือ ดำเนินการโทรด้วยเสียง/วิดีโอได้

  1.3 “แพลตฟอร์มไลน์” หมายถึง แพลตฟอร์มไลน์ชอปปิ้ง บัญชีทางการไลน์ของผู้ขายซึ่งใช้เครื่องมือมายชอป (MyShop Tool) และ/หรือ บัญชีทางการของไลน์ชอปปิ้ง ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และ/หรือ วิธีการอื่นใด ที่ดำเนินการโดยไลน์ และ/หรือ บริษัทในเครือของไลน์

  1.4 “ผลิตภัณฑ์” หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้ขายขายหรือให้บริการกับผู้ใช้งานโดยตรง

  1.5 “ผู้ขาย” หมายถึง บุคคลภายนอกซึ่งขายและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้งานใด ๆ ซึ่งเกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์มไลน์

 2. ข้อตกลงตามข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ

  2.1 ผู้ใช้งานทุกคนจะต้องใช้บริการฯ ตามบทบัญญัติของข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ และบรรดากฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งหมดที่ใช้บังคับ ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งาน และ/หรือ การเข้าถึงบริการฯ โดยให้ถือว่าผู้ใช้งานได้อ่าน ทำความเข้าใจโดยละเอียด และตกลงที่จะยอมรับและปฏิบัติตามอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ ซึ่งข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ และนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 19 ของข้อกำหนดนี้) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานไลน์ (LINE Terms and Conditions of Use) ด้วย

  2.2 ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้เยาว์ ผู้ใช้งานจะสามารถใช้บริการฯ ได้ก็ต่อเมื่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์นั้นได้อ่าน ทำความเข้าใจโดยละเอียดและตกลงที่จะยอมรับตามข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ แล้ว ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นนิติบุคคล ผู้ใช้งานจะใช้บริการฯ ได้ก็ต่อเมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้แทนตามกฎหมายของผู้ใช้งานได้ตกลงตามข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ แล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตามการใช้หรือการใช้บริการฯ อย่างต่อเนื่องให้ถือเป็นการให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ จากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้แทนตามกฎหมายของผู้ใช้งานผู้นั้นแล้ว และจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน และ ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้บริการฯ นี้ หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ของท่าน

  หากผู้ใช้งานไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ท่านจะต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้แพลตฟอร์มไลน์และการใช้บริการฯ นี้ โดยทันที

  2.3 ไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม แก้ไขหรือลบส่วนใด ๆ ของข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ ได้ในเวลาใดก็ตามด้วยดุลพินิจของไลน์แต่เพียงผู้เดียวที่ไลน์พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมหรือจำเป็นโดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า โดยการแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อไลน์ได้ประกาศเผยแพร่ข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมบนแพลตฟอร์มไลน์แล้ว ทั้งนี้ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการตรวจสอบข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ ทุกครั้งก่อนใช้บริการฯ และโดยการใช้งาน และ/หรือ เข้าถึงบริการฯ ต่อไปภายหลังจากการประกาศเปลี่ยนแปลงให้ถือว่าผู้ใช้งานได้ตกลงและยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว

 3. บัญชีผู้ใช้งาน

  3.1 ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีบัญชีไลน์ในการใช้บริการฯ หากผู้ใช้งานไม่มีบัญชีไลน์หรือบัญชีไลน์ไม่พร้อมใช้งาน ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้บริการฯ หรือรับการแจ้งเตือนการอัปเดตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการฯ ได้

  3.2 ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงกับความจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

  3.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นอยู่สม่ำเสมอ

  3.4 ผู้ใช้งานยืนยันที่จะเก็บข้อมูลและรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ รวมไปถึงข้อมูลการใช้บริการฯ ของท่าน นอกจากนี้ ผู้ใช้งานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก

  3.5 เมื่อผู้ใช้งานลบบัญชีไลน์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้งานบัญชีดังกล่าวจะเสียสิทธิทั้งหมดในการใช้บริการฯ และข้อมูลบันทึกการใช้บริการฯ ทั้งนี้ บัญชีไลน์หรือประวัติหรือบันทึกต่าง ๆ จะไม่สามารถกู้คืนได้เมื่อถูกลบไปแล้ว แม้ว่าจะถูกลบไปโดยความผิดพลาดของผู้ใช้งานเองก็ตาม

 4. การให้บริการฯ

  4.1 ไลน์นำเสนอบริการฯ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับผู้ใช้งานในการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์ใช้งานแล้วจากผู้ขาย เมื่อผู้ใช้งานซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านบริการฯ ผู้ใช้งานจะดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ขายอย่างเป็นอิสระโดยไม่ใช่การซื้อจากไลน์ ผู้ใช้งานตกลงยอมรับว่าไลน์ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ขาย และไม่มีอำนาจใดในการดำเนินการในนามของผู้ใช้งานหรือผู้ขาย

  4.2 ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าไลน์เป็นเจ้าของ พัฒนาและดำเนินการบริการฯ ในฐานะที่เป็นเพียงแพลตฟอร์มเทคโนโลยีในการส่งเสริมและรวบรวมผลิตภัณฑ์ให้ผู้ใช้งานติดต่อและซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ขายโดยตรง ดังนั้น เมื่อผู้ใช้งานดำเนินการสั่งซื้อ ผู้ใช้งานกำลังซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ขายโดยตรงไม่ใช่จากไลน์

  4.3 ผู้ใช้งานสามารถใช้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ในการซื้อผลิตภัณฑ์ได้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานไลน์พอยท์ (LINE POINTS Terms and Conditions of Use) ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
        https://terms2.line.me/pointclub_point_terms/sp/?lang=en

  4.4 นอกเหนือจากการให้บริการฯ แล้ว ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าสามารถดำเนินการติดต่อใด ๆ เพื่อการสอบถามข้อมูล การสั่งซื้อและการยืนยันคำสั่งซื้อหรือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ผ่านทางบัญชีทางการของไลน์กับผู้ขายแต่ละรายโดยอิสระ และไลน์จะไม่มีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนหนึ่งส่วนใดในการดำเนินการดังกล่าวโดยผู้ขาย

 5. บริการของบุคคลภายนอก

  ภายในบริการฯ อาจมีบริการหรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่จัดทำโดยบุคคลภายนอกนอกเหนือจากไลน์ โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใด ๆ ทุกประการเกี่ยวกับบริการ และ/หรือ เนื้อหาดังกล่าว นอกจากนี้ อาจมีข้อกำหนดการใช้งานหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวและใช้บังคับกับบริการและเนื้อหาดังกล่าวด้วย โดยไลน์จะไม่รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการ และ/หรือ เนื้อหาที่จัดทำโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด ๆ

 6. การแก้ไขเพิ่มเติม การระงับและการยุติการบริการฯ

  6.1 ไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการบริการฯ ในเวลาใดก็ตามได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการบอกกล่าวให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า (หรือโดยไม่บอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน) อันเนื่องจากหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการบำรุงรักษาใด ๆ การแก้ไขเพิ่มเติม การบูรณาการ การปรับปรุง การพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของการบริการฯ หรือในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยใด ๆ เกิดขึ้นหรือเหตุอื่นใดที่ไลน์พิจารณาเห็นว่าจำเป็น

  6.2 ไลน์อาจแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง พัฒนาหรือยุติการบริการฯ ในเวลาใดก็ตามได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการบอกกล่าวให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า (หรือโดยไม่บอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน) ตามดุลพินิจทางธุรกิจหรือนโยบายต่าง ๆ ของไลน์

  6.3 ไลน์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหายหรือผลเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานเนื่องจากการระงับ การแก้ไขเพิ่มเติม การปรับปรุง การพัฒนาหรือการยุติใด ๆ ตามวรรคก่อน เว้นแต่ในกรณีที่เกิดจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของไลน์ หรือตามความรับผิดอื่น ๆ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย

 7. เงื่อนไขการซื้อและการรับประกันสินค้า

  7.1 ในการซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ บนบริการฯ ผู้ใช้งานจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  (ก) ได้รับความยินยอมจากตัวแทนตามกฎหมายของผู้ใช้งานในการซื้อผลิตภัณฑ์หากผู้ใช้งานมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์
  (ข) เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเดียวกับที่ผู้ขายอยู่
  (ค) มีบัญชีไลน์เพื่อใช้บริการฯ
  (ง) ยอมรับข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ผู้ใช้งานจะซื้อ และ
  (จ) รับรองและรับประกันว่าผู้ใช้งานจะใช้บริการฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  7.2 ผู้ใช้งานจะต้องส่งคำสั่งซื้อโดยกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มไลน์ให้ครบถ้วนและส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ขาย ทั้งนี้ ผู้ขายจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ และผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องตรวจสอบในความถูกต้องของคำสั่งซื้อด้วยตนเองก่อนทุกครั้ง

  7.3 ผู้ขายสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาที่ทำกับผู้ใช้งาน หากผู้ขายกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ผิดบนบริการฯ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ขายจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวภายในระยะเวลา 3 วันทำการ ทั้งนี้ ผู้ขายมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาที่ทำกับผู้ใช้งานในกรณีดังกล่าวไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกส่งออกไปหรืออยู่ระหว่างเดินทางก็ตาม และไม่ว่ามีการเรียกให้ท่านทำการชำระเงินหรือไม่ก็ตาม

  7.4 การรับประกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้ขายได้เสนอขายสินค้าภายใต้บริการฯ นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ขายได้กำหนดไว้บนร้านค้าของผู้ขาย อย่างไรก็ดี ผู้ขายอาจไม่รับผิดชอบภายใต้การรับประกันดังกล่าว หากผู้ใช้งานยังไม่ได้ชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ หรือติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยไม่ถูกต้อง หรือ จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมไปถึงความชำรุดบกพร่องใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากครบกำหนดการรับประกันสินค้าแล้ว

 8. การจัดส่งสินค้า

  8.1 ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่ง ณ ที่อยู่ที่ผู้ใช้งานได้ระบุไว้ในคำสั่งซื้อไว้เท่านั้น เว้นแต่ตกลงกันเป็นอย่างอื่นระหว่างผู้ใช้งานและผู้ขาย

  8.2 ผู้ขายจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งานใด ๆ สั่งซื้อภายในบริการฯ ด้วยตนเอง ไม่ใช่ไลน์ โดยผู้ใช้งานยอมรับว่าไลน์ไม่มีภาระหน้าที่ใดในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ไลน์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ใช้งานอันเกิดจากข้อมูลการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งานระบุไว้

  8.3 ผู้ใช้งานตกลงชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งผลิตภัณฑ์ใด ๆ เต็มจำนวนหากผู้ขายไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งให้ โดยค่าขนส่งจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหน้าคำสั่งซื้อ ซึ่งจะถูกคำนวณจากน้ำหนัก ขนาดของสินค้า เวลา ระยะทางการจัดส่ง และค่าบริการในการอำนวยความสะดวกที่ผู้ขายอาจเรียกเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ขายอาจนำเสนอทางเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน ตามดุลพินิจของผู้ขาย โดยผู้ใช้งานต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลภายนอกหรือโดยผู้ขาย ก่อนเลือกวิธีการจัดส่งนั้น

  8.4 ผู้ใช้งานจะต้องเลือกวิธีการจัดส่งตามที่ผู้ขายกำหนดและไม่มอบหมายให้บุคคลภายนอกผู้ใดดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อผ่านบริการฯ

  8.5 ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาที่ร้านค้าหรือผู้ให้บริการขนส่งภายนอกได้แจ้งไว้ ผู้ใช้งานจะต้องรีบแจ้งให้ร้านค้าทราบโดยทันที

 9. การจัดการข้อมูลการสั่งซื้อและพฤติกรรมการใช้บริการฯ

  ผู้ใช้งานตกลงว่าไลน์อาจเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งาน ตลอดจนพฤติกรรมการใช้งานและประวัติการใช้บริการฯ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน ที่อยู่ในการจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ผู้รับสินค้า (ที่อยู่ในการจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล) ภาพสลิปการโอนเงิน จำนวนเงิน วันที่และเวลาที่โอนเงิน และวิธีการชำระเงิน ประวัติการเลือกสินค้าใส่ในตะกร้าก่อนซื้อสินค้า ประวัติการเลือกชมสินค้า ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับจากผู้ขาย ได้แก่ ประวัติการซื้อสินค้า (รวมถึงสินค้าต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานขอสั่งซื้อ หรือมีโอกาสขอสั่งซื้อ) (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลการสั่งซื้อ”) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  (ก) เพื่อให้ผู้ขาย และ/หรือ ผู้ขนส่งสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้งานได้
  (ข) เพื่อให้ผู้ขายสามารถยืนยันการชำระเงินที่ผู้ใช้งานชำระได้
  (ค) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อได้
  (ง) เพื่อให้ผู้ขายสามารถทำโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ (Targeted and Optimized Advertisement) ไปยังผู้ใช้งาน ผ่านบริการต่างๆ ของไลน์ได้
  (จ) เพื่อให้ไลน์สามารถให้บริการฯ แก่ผู้ใช้งานได้
  (ฉ) เพื่อปรับปรุง และ/หรือ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการฯ และบริการเสริมต่าง ๆ ที่ไลน์ให้บริการ
  (ช) เพื่อแบ่งปันประวัติการทำธุรกรรมและข้อมูลอื่นที่จำเป็นให้กับผู้ให้บริการชำระเงิน และ/หรือ หน่วยงานรับชำระเงินหากไลน์กำหนดว่าจำเป็นต้องตรวจสอบว่าอาจมีกรณีการใช้บริการฯ ในทางที่ผิดหรือในประการที่ไม่เหมาะสม และ
  (ซ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของไลน์ (LINE Privacy Policy) อย่างไรก็ตาม ไลน์จะไม่วิเคราะห์เนื้อหาของภาพสลิปการโอนที่ถูกอัพโหลดมา

 10. เงื่อนไขการชำระเงิน

  10.1 ผู้ใช้งานสามารถชำระค่าผลิตภัณฑ์เป็นสกุลเงินไทยบาท โดยวิธีการชำระเงินได้แก่ การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบริการ Rabbit-LINE Pay การโอนเงินผ่านธนาคาร การชำระเงินสดเมื่อรับสินค้า (Cash on Delivery, COD) หรือเครื่องมืออื่นใดที่ผู้ให้บริการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ช่องทางการชำระเงินในช่องทางดังกล่าวเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

  10.2 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น

  10.3 ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้งานซื้อสินค้า (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ภาษีและค่าธรรมเนียมการจัดส่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี))

  10.4 บรรดาการชำระเงินทั้งหมดจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งไม่ใช่ไลน์ โดยไลน์จะไม่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการชำระเงินใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความรับผิดชอบหรือความรับผิดที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการชำระเงินดังกล่าว หรือการที่ผู้ใช้งานโอนเงินค่าชำระผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อไว้ไม่ถูกต้อง

  10.5 ไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ใช้งาน ว่าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้วิธีการชำระเงินตามที่ผู้ใช้งานได้เลือกไว้หรือไม่ ทั้งนี้ ไลน์อาจระงับธุรกรรมไว้จนกว่าผู้ใช้งานจะได้รับการอนุญาตแล้ว หรืออาจยกเลิกธุรกรรมในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตหรือยืนยันตัวตนนั้น
 11. การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

  11.1 เมื่อผู้ใช้งานสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ภายในบริการฯ ผู้ขายจะเป็นผู้ดำเนินการกระบวนการสั่งซื้อและการจัดส่งในทุกขั้นตอน โดยไลน์ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ของผู้ใช้งานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งหรือข้อมูลการเรียกเก็บเงินหรือวิธีการชำระเงิน ดังนั้น ผู้ใช้งานจะต้องติดต่อกับผู้ขายสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกใด ๆ รวมถึงในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการที่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

  11.2 ผู้ขายอาจยกเลิกคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานได้ หากผู้ขายไม่มีสินค้าในการจัดส่ง เช่น ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือผู้ขายเล็งเห็นว่ามีจำนวนสินค้าที่ไม่พร้อมจัดส่งในอัตราสูง หรือผู้ขายมีการตั้งราคาสินค้าผิด หรือผู้ขายไม่สามารถติดต่อผู้ใช้งานได้ อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ไลน์จะทำการบันทึกประวัติการยกเลิกสินค้าทุกครั้ง (หากการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นมาจากความผิดของผู้ขาย) เพื่อนำมาพิจารณาในการลงโทษแก่ผู้ขายต่อไป

 12. การคืนเงินและการคืนสินค้า

  เมื่อผู้ใช้งานประสงค์คืนเงินหรือคืนผลิตภัณฑ์นั้น ให้ผู้ใช้งานติดต่อเรื่องการขอคืนเงินหรือส่งคืนผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการดำเนินการกับผู้ขาย ทั้งนี้ ไลน์จะประสานงานในเรื่องดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้ร้องขอเข้ามาภายใต้รายละเอียดนโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า นี้

 13. ขั้นตอนการระงับข้อพิพาท

  13.1 หากผู้ใช้งานไม่ได้รับผลิตภัณฑ์จากผู้ขายหรือผู้ใช้งานได้รับผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่อง เสียหาย สูญหาย ได้รับสินค้าล่าช้า หรือไม่ตรงกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้งานจะต้องติดต่อกับผู้ขายโดยตรงเพื่อระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยไลน์จะไม่ดำเนินการไกล่เกลี่ย โต้แย้งหรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ในนามของผู้ใช้งานหรือผู้ขาย

  13.2 ตามที่ระบุไว้ในข้อ 13.1 นี้ ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถยุติปัญหาหรือข้อโต้แย้งกับร้านค้าได้ ผู้ใช้งานสามารถส่งคำร้องมาที่ไลน์เพื่อพิจารณาได้ที่ https://contact-cc.line.me หรือ https://lin.ee/4gamJ9b 

 14. การกระทำที่ต้องห้าม

  14.1 ผู้ใช้งานจะต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “การกระทำที่ต้องห้าม”) เมื่อใช้บริการฯ

  (ก) ยกเลิกคำสั่งซื้อหลายครั้งหรือต่อเนื่องกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  (ข) ฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ ข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานไลน์ (LINE Terms and Conditions of Use)
  (ค) แทรกแซง ขัดขวาง หรือจำกัด หรือมีเหตุให้สงสัยว่าอาจกระทำการดังกล่าว อันส่งผลเสียหายหรือรบกวนต่อบริการฯ หรือแพลตฟอร์มไลน์หรือบริการต่าง ๆ ของไลน์หรือผู้ใช้งานรายอื่น
  (ง) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใช้งานมีการชำระค่าผลิตภัณฑ์ที่ผิดปกติ และ/หรือ ไม่ถูกต้องโดยมุ่งผลในทางทุจริตหรือกลฉัอฉล
  (จ) กระทำการในกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไลน์ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย
  (ฉ) ใช้หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกใช้บริการฯ หรือแพลตฟอร์มไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
  (ช) เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ให้บริการโดยไลน์ภายในบริการฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากไลน์
  (ซ) กระทำความรุนแรง การคุกคามหรือการแสดงออกทางวาจาหรือเรียกร้องสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่อไลน์ เช่น โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใด ๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มไลน์หรือบริการฯ นี้
  (ฌ) เป็นกองกำลังต่อต้านทางสังคม หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกองกำลังต่อต้านสังคม
  (ญ) ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่น ๆ ของไลน์หรือบุคคลภายนอก
  (ฎ) ละเมิดหรือข่มขู่ว่าจะละเมิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่บังคับใช้ หลักจรรยาบรรณทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเรื่องความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  (ฏ) ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือ
  (ฐ) สร้าง และ/หรือ ใช้บัญชีผู้ใช้งานเดียวกันบนไลน์แพลตฟอร์ม หรือบริการฯ มากกว่า 1 บัญชี

  14.2 ไลน์อาจดำเนินมาตรการใด ๆ ดังต่อไปนี้ด้วยดุลพินิจของไลน์แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าหากผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการกระทำที่ต้องห้ามตามที่ระบุไว้ข้างต้น

  (ก) บอกกล่าวตักเตือน;
  (ข) ระงับหรือเพิกถอนสิทธิหรือสิทธิพิเศษใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รางวัลหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการตลาด;
  (ค) ควบคุมการเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรม หรือข้อมูลใด ๆ ตามความเหมาะสมบน ไลน์แพลตฟอร์ม และ/หรือบนบริการฯ;
  (ง) ร้องขอข้อมูลใดๆ จากผู้ใช้งานอันเกี่ยวกับการใช้บริการฯ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มไลน์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีเหตุอันสงสัยได้ว่าผู้ใช้งานอาจกระทำผิดกฎหมาย หรือ ข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ;
  (จ) หยุดการใช้งาน ยกเลิก ลบ ห้าม ระงับ และจำกัดการเข้าถึงบริการฯ และ/หรือ ไลน์แพลตฟอร์ม ไม่ว่าโดยชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า;
  (ฉ) รายงานกิจกรรมใดที่ไลน์สงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว;
  (ช) ถือครองเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (On-Hold Payment) ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไลน์หรือบุคคลภายนอกอาจต้องรับผิด; และ/หรือ
  (ซ) ใช้มาตรการอื่น ๆ ที่ไลน์เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม เช่น การปฏิเสธหรือการคัดค้าน การชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์

 15. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  15.1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการฯ แพลตฟอร์มไลน์ แอปพลิเคชันไลน์แชท บริการต่าง ๆ ของไลน์ ซอฟต์แวร์ ซอร์สโค้ดและโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดที่ไลน์ใช้และให้บริการโดยไลน์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลงาน รูปภาพ ไฟล์ ข้อมูล วัตถุ เนื้อหา โครงสร้าง เค้าโครง งานออกแบบ ฯลฯ เป็นของไลน์ โดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและความรู้ความชำนาญ (know-how) ห้ามมิให้ผู้ใดใช้งาน คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ แพร่เสียงแพร่ภาพต่อสาธารณะ ถ่ายทอดสู่สาธารณะ จัดแสดงสู่สาธารณะ ดัดแปลง เผยแพร่ แจกจ่าย จัดพิมพ์ แสดง ดำเนินการทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัสหรือแยกส่วนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของไลน์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากไลน์หรือผู้ทรงสิทธิรายอื่น

  15.2 ไลน์มีสิทธิในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ทั้งที่เป็นทรัพย์สินของไลน์ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ขายบนแพลตฟอร์มไลน์

  15.3 หากผู้ใช้งานผู้ใดละเมิดบทบัญญัติใด ๆ ในข้อนี้ ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แก่ไลน์

 16. การชดใช้ค่าเสียหาย

  16.1 ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานอาจต้องรับบรรดาความเสี่ยงภัยทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการฯ โดยผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้งานอาจไม่สามารถไล่เบี้ยไลน์ได้ เว้นแต่มีข้อกฏหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

  16.2 ผู้ใช้งานตกลงที่จะชดใช้และเยียวยาไลน์ บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผู้ใช้งานรายอื่น ๆ จากการร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องใด ๆ จากบุคคลภายนอกผู้ใด ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายทนายความที่สมเหตุสมผลที่เกิดจาก (1) การฝ่าฝืนข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ โดยผู้ใช้งาน (2) ข้อพิพาทต่าง ๆ ระหว่างผู้ขายและผู้ใช้งาน หรือ (3) การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลภายนอก โดยหากผู้ใช้งานไม่สามารถโต้แย้งกรณีดังกล่าวได้ ไลน์อาจโต้แย้ง การดำเนินคดีในประการใด ๆ ก็ตามได้ที่ไลน์เห็นสมควรและผู้ใช้งานตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายและความเสียหายต่าง ๆ ทั้งหมดซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายทนายความตามสมควรที่เกิดขึ้นแก่ไลน์ในการโต้แย้งดังกล่าว เพิ่มเติมจากเงินจำนวนใด ๆ ที่ไลน์มีแนวโน้มว่าจะต้องชำระเนื่องจากการระงับคดีหรือการตัดสินคดีใด ๆ ด้วย ทั้งนี้ การชดใช้ค่าเสียหายภายใต้ข้อกำหนดนี้จะมีผลใช้บังคับได้ต่อไปหลังจากที่ผู้ใช้งานยุติการใช้บริการฯ ไปแล้วด้วย

 17. ข้อจำกัดการรับประกัน

  บริการฯ การดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ เป็นการให้บริการ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” เว้นแต่จะได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้ ไลน์ขอปฏิเสธการรับประกัน และ/หรือ เงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งหมดอย่างชัดเจนไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในเรื่องใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริการฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัย และ/หรือ เงื่อนไขการใช้สอยสินค้าสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่ว ๆ ไป (Conditions of Merchantability) หรือคุณภาพของข้อมูล ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ความเหมาะสม กรรมสิทธิ์ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความมีประสิทธิภาพ กรรมสิทธิ์ การปราศจากข้อผิดพลาดต่าง ๆ ข้อบกพร่อง การไม่ถูกละเมิด ความไม่ล่าช้า การไม่ถูกรบกวน การไม่มีไวรัส หรือสินค้าเป็นไปตามคำพรรณนา

 18. ข้อจำกัดความรับผิด

  ผู้ใช้งานเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการฯ การใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ๆ ที่ให้บริการหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการฯ และ/หรือ การใช้เนื้อหาใด ๆ และ/หรือ การดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลใด ๆ โดยไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามไลน์หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนและบริษัทใด ๆ ในเครือของไลน์จะไม่รับผิดชอบแก่ผู้ใช้งานต่อค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายข้างเคียง ค่าเสียหายทางตรง ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษหรือค่าเสียหายอื่น ๆ ไม่ว่าประการใดก็ตาม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรทางธุรกิจ จากการหยุดชะงักทางธุรกิจ จากการสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจหรือจากการสูญเสียอื่น ๆ ที่เป็นตัวเงิน) ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดในการใช้บริการฯ เหล่านี้ หรือการใช้หรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ การบริการฯ เนื้อหา และ/หรือ การดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับความล่าช้าหรือการไม่สามารถใช้การบริการฯ หรือบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เกิดขึ้นจากการจัดหาหรือความล้มเหลวในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับผ่านบริการฯ หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการฯ โดยประการอื่นใดไม่ว่าจะเกิดจากมูลสัญญา มูลละเมิด ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือไม่ว่าในกรณีอื่นใดแม้ว่าไลน์จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดกรณีความเสียหายดังกล่าวขึ้น ข้อมูลคำสั่งซื้อ เช่น ที่อยู่ในการวางบิลหรือที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าขึ้นโดยจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของไลน์ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าข้อจำกัดความรับผิด ข้อจำกัดการรับประกันและการชดใช้เยียวยาอย่างจำกัดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้ ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงอันไม่อาจแบ่งแยกได้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีการละเมิดต่อข้อกำหนดของบริการฯ นี้ในสาระสำคัญโดยผู้ใช้งาน) ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่เป็นสาระสำคัญของการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สัญญา

 19. ความเป็นส่วนตัว

  19.1 ไลน์ถือว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

  19.2 ไลน์ให้สัญญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานของไลน์ให้สอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของไลน์ (LINE Privacy Policy)

  19.3 ไลน์ให้สัญญาว่าจะใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจสูงสุดในมาตรการรักษาความปลอดภัยของไลน์เพื่อการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องของข้อมูลผู้ใช้งานใด ๆ ทั้งหมด

 20. บททั่วไป

  20.1 ความล่าช้าหรือการไม่ดำเนินการใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ ต่อผู้ใช้งานไม่ถือว่าไลน์ได้สละสิทธิ์ใด ๆ ในบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ หากบทบัญญัติใดของข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ ตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ให้ถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้ได้ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (และสามารถแยกออกจากบทบัญญัติอื่นได้ในกรณีที่บทบัญญัติดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสิ้นเชิง) และ ให้บทบัญญัติอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป ข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ จะมีผลผูกพันและก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อไลน์ บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้สืบทอดและผู้รับโอนที่ได้รับอนุญาตของไลน์ด้วย

  20.2 นอกเหนือจากข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ นี้ การใช้บริการในด้านใดโดยเฉพาะซึ่งอยู่ภายใต้บริการฯ นี้ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการดังกล่าวที่ละเอียดขึ้น ผู้ใช้งานจะต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวก่อนใช้งาน ซึ่งข้อกำหนดที่เพิ่มเติมนี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ นี้

  20.3 ข้อกำหนดไลน์ชอปปิ้งฯ ให้ใช้บังคับตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นโดยไม่คำนึงถึงหรือใช้บังคับตามหลักการขัดกันแห่งกฎหมายหรือบทบัญญัติใด ๆ โดยผู้ใช้งานยินยอมให้เขตอำนาจของศาลแขวงโตเกียว (Tokyo District Court) ในประเทศญี่ปุ่นเป็นศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

ประกาศใช้เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
แก้ไขเพิ่มเติมวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565