ข้อกำหนดการใช้บริการไลน์ชอปปิ้ง (LINE Shopping Terms of Service)

ข้อกำหนดการใช้บริการไลน์ชอปปิง (LINE SHOPPING Terms of Service) (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ”) ได้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับการใช้บริการไลน์ชอปปิง ซึ่งรวมไปถึงการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของไลน์ชอปปิง (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการฯ”) ที่จัดทำโดย LY Corporation ในฐานะผู้ให้บริการ และบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด กับบริษัทในเครือในฐานะผู้จัดจำหน่าย (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “เรา”) โดยนอกเหนือจากบทบัญญัติของข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ แล้วให้ใช้บังคับข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) และข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ (LY Corporation Common Terms of Use) เพิ่มเติมด้วยตามลำดับ

ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ ข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ และข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation ให้ใช้บังคับตามข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ ภายในขอบเขตของความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันดังกล่าว โดยให้ข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ มีลำดับความสำคัญสูงสุดตามด้วยข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ และข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation ตามลำดับ

ผู้ใช้งานจะต้องใช้บริการฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ ข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ และข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation ในการใช้บริการฯ ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งหมดที่ใช้บังคับ คำศัพท์เฉพาะใด ๆ ที่มิได้นิยามไว้ในข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ นี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ และข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation

โปรดอ่านข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ อย่างละเอียดเนื่องจากจะมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ประการต่าง ๆ ของท่าน หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ โปรดอย่าตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้งานของท่าน ให้ข้อมูลใด ๆ แก่เราหรือใช้บริการฯ นี้

การเข้าถึงและใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มไลน์และ/หรือ การใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับผู้ใช้งานที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้งานต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มไลน์นี้ และ/หรือ บริการฯ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางช่องทางใด ๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของผู้ใช้งาน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. บทนิยาม

คำต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ ตามที่กำหนดไว้ดังนี้

     1.1 “บัญชีไลน์” หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานเฉพาะที่ใช้ในแอปพลิเคชันไลน์แชท (LINE Chat Application) และบริการต่าง ๆ ของไลน์ที่ให้บริการโดยเรา

     1.2 “แอปพลิเคชันไลน์แชท (LINE Chat Application)” หมายถึง แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นโดยเป็นของและดำเนินการโดยเราในฐานะแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสำหรับผู้ใช้งานเพื่อส่งและรับการสื่อสารแบบทันทีบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง และ/หรือ ดำเนินการโทรด้วยเสียง/วิดีโอได้

     1.3 “แพลตฟอร์มไลน์” หมายถึง แพลตฟอร์มไลน์ชอปปิง บัญชีทางการไลน์ของผู้ขายซึ่งใช้เครื่องมือมายชอป (MyShop Tool) และ/หรือ บัญชีทางการของไลน์ชอปปิง ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และ/หรือ วิธีการอื่นใด ที่ดำเนินการโดยเรา และ/หรือ บริษัทในเครือของเรา

     1.4 “ผลิตภัณฑ์” หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้ขายขายหรือให้บริการกับผู้ใช้งานโดยตรง

     1.5 “ผู้ขาย” หมายถึง บุคคลภายนอกซึ่งขายและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้งานใด ๆ ซึ่งเกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์มไลน์

 1. ข้อตกลงตามข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ

     2.1 ผู้ใช้งานทุกคนจะต้องใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ และบรรดากฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งหมดที่ใช้บังคับ ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งาน และ/หรือ การเข้าถึงบริการฯ โดยให้ถือว่าผู้ใช้งานได้อ่าน ทำความเข้าใจโดยละเอียด และตกลงที่จะยอมรับและปฏิบัติตามอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ ซึ่งข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ และ LY Corporation นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) และข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation (LY Corporation Common Terms of Use) ด้วย

     2.2 ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้เยาว์ ผู้ใช้งานจะสามารถใช้บริการฯ ได้ก็ต่อเมื่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์นั้นได้อ่านทำความเข้าใจโดยละเอียดและตกลงที่จะยอมรับตามข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ แล้ว ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นนิติบุคคล ผู้ใช้งานจะใช้บริการฯ ได้ก็ต่อเมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้แทนตามกฎหมายของผู้ใช้งานได้ตกลงตามข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ แล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้เยาว์ได้มีการใช้บริการฯ แล้ว ให้ถือว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้แทนตามกฎหมายของผู้ใช้งานผู้นั้นให้ความยินยอมแล้ว และจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน และ ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้บริการฯ นี้ หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ของท่าน

หากผู้ใช้งานไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ท่านจะต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้แพลตฟอร์มไลน์และการใช้บริการฯ นี้ โดยทันที

     2.3 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม แก้ไขหรือลบส่วนใด ๆ ของข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ ได้ในเวลาใดก็ตามด้วยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวที่เราพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมหรือจำเป็น โดยเราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการตรวจสอบข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ ทุกครั้งก่อนใช้บริการฯ

 1. บัญชีผู้ใช้งาน

     3.1 ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีบัญชีไลน์ในการใช้บริการฯ หากผู้ใช้งานไม่มีบัญชีไลน์หรือบัญชีไลน์ไม่พร้อมใช้งาน ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้บริการฯ หรือรับการแจ้งเตือนการอัปเดตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการฯ ได้

     3.2 ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงกับความจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

     3.3 ผู้ใช้งานต้องทำการเข้าสู่ระบบ (Log-In) ก่อนใช้บริการฯ โดยผู้ใช้งานต้องเข้าใช้บริการฯ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์แชท (LINE Chat Application) ที่ผู้ใช้งานสมัครลงทะเบียนไว้ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้อง กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ถูกต้อง หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) (กรณีการเข้าสู่ระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์) เพื่อยืนยันตัวตนจึงจะสามารถใช้บริการฯ นี้ได้

     3.4 หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นอยู่สม่ำเสมอ

     3.5 ผู้ใช้งานต้องเก็บข้อมูลและรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ รวมไปถึงข้อมูลการใช้บริการฯ ของท่าน นอกจากนี้ ผู้ใช้งานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก

 1. การให้บริการฯ

     4.1 เรานำเสนอบริการฯ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับผู้ใช้งานในการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์ใช้งานแล้วจากผู้ขาย เมื่อผู้ใช้งานซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านบริการฯ ผู้ใช้งานจะดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ขายอย่างเป็นอิสระโดยไม่ใช่การซื้อจากเรา ผู้ใช้งานตกลงยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ขาย และไม่มีอำนาจใดในการดำเนินการในนามของผู้ใช้งานหรือผู้ขาย

     4.2 ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าเราเป็นเจ้าของ พัฒนาและดำเนินการบริการฯ ในฐานะที่เป็นเพียงแพลตฟอร์มเทคโนโลยีในการส่งเสริมและรวบรวมผลิตภัณฑ์ให้ผู้ใช้งานติดต่อและซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ขายโดยตรง ดังนั้น เมื่อผู้ใช้งานดำเนินการสั่งซื้อ ผู้ใช้งานกำลังซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ขายโดยตรงไม่ใช่จากเรา

     4.3 ผู้ใช้งานสามารถใช้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ในการซื้อผลิตภัณฑ์ได้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานไลน์พอยท์ (LINE POINTS Terms and Conditions of Use)

     4.4 นอกเหนือจากการให้บริการฯ แล้ว ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าสามารถดำเนินการติดต่อใด ๆ เพื่อการสอบถามข้อมูล การสั่งซื้อและการยืนยันคำสั่งซื้อหรือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ผ่านทางบัญชีทางการของไลน์กับผู้ขายแต่ละรายโดยอิสระ และเราจะไม่มีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนหนึ่งส่วนใดในการดำเนินการดังกล่าวโดยผู้ขาย

     4.5 ในการใช้บริการฯ นี้ ผู้ใช้งานไม่ต้องชำระเงินค่าใช้บริการให้แก่เรา เว้นแต่จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขระบุเป็นอย่างอื่นในอนาคต ทั้งนี้ เราจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป

     4.6 เราขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่า เราไม่มีผลิตภัณฑ์ของตนเองที่จำหน่ายหรือให้บริการ บนแพลตฟอร์มไลน์ชอปปิง ดังนั้น เราจึงไม่มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ระหว่างผลิตภัณฑ์ ของเรากับผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย

นอกจากนี้ เราขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่า เราไม่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมของตนเอง ที่ใช้ประกอบกับผลิตภัณฑ์ของผู้ขายด้วย แต่ผู้ขายบางรายอาจมีการเสนอขายสินค้าเสริม เพิ่มเติมโดยมีเงื่อนไข หรือบริการเสริมของตนเองกับผลิตภัณฑ์นั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะต้องอ่าน คำอธิบายผลิตภัณฑ์ของผู้ขายอย่างละเอียดและสอบถามเงื่อนไขจากผู้ขายก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง

     4.7 เราขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่า เนื่องจากการให้บริการฯ นี้ ไม่มีระบบการประเมินความพึงพอใจ (Review) หรือขอให้แสดงความคิดเห็น (Comment) ต่อผลิตภัณฑ์ และการใช้บริการฯ จากผู้ใช้งาน ดังนั้น ผู้ใช้งานจะไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้สำหรับการใช้บริการฯ นี้ได้

     4.8 เราไม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจำกัด หรือกีดกันการเสนอขายสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นจากการให้บริการฯ นี้ หรือช่องทางอื่น ๆ

     4.9 เนื่องจากการใช้บริการฯ นี้ ได้เชื่อมต่อกับบัญชีแอปพลิชันไลน์ (LINE Chat Application) ดังนั้น หากผู้ใช้งานต้องการยกเลิกการใช้บริการฯ ก็สามารถทำได้เพียงแค่ไม่ต้องเข้ามาใช้บริการฯ นี้อีก โดยไม่จำเป็นต้องลบบัญชีผู้ใช้งานไลน์แต่อย่างใด

 1. บริการของบุคคลภายนอก

ภายในบริการฯ อาจมีบริการหรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่จัดทำโดยบุคคลภายนอกนอกเหนือจากเรา โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใด ๆ ทุกประการเกี่ยวกับบริการ และ/หรือ เนื้อหาดังกล่าว นอกจากนี้ อาจมีข้อกำหนดการใช้งานหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวและใช้บังคับกับบริการและเนื้อหาดังกล่าวด้วย โดยเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการ และ/หรือ เนื้อหาที่จัดทำโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด ๆ

 1. เงื่อนไขการซื้อและการรับประกันสินค้า

     6.1 ในการซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ บนบริการฯ ผู้ใช้งานจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

     (ก) ได้รับความยินยอมจากตัวแทนตามกฎหมายของผู้ใช้งานในการซื้อผลิตภัณฑ์หากผู้ใช้งานมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์

     (ข) มีบัญชีไลน์เพื่อใช้บริการฯ

     (ค) ยอมรับข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ผู้ใช้งานจะซื้อ และ

     (ง) รับรองและรับประกันว่าผู้ใช้งานจะใช้บริการฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     6.2 ผู้ใช้งานจะต้องส่งคำสั่งซื้อโดยกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มไลน์ให้ครบถ้วนและส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ขาย ทั้งนี้ ผู้ขายจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ และผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องตรวจสอบในความถูกต้องของคำสั่งซื้อด้วยตนเองก่อนทุกครั้ง

     6.3 ผู้ขายสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาที่ทำกับผู้ใช้งาน หากผู้ขายกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ผิด หรือมีผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอบนร้านค้าของผู้ขาย ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ขายจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ใช้งานได้ทำคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ หากผู้ขายไม่แจ้งความผิดพลาดดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ผู้ขายรับรองว่าจะรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานตามคำสั่งซื้อที่ผู้ใช้งานได้ชำระราคาผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ขายมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาที่ทำกับผู้ใช้งานในกรณีดังกล่าวไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกส่งออกไปหรืออยู่ระหว่างเดินทางก็ตาม และไม่ว่ามีการเรียกให้ท่านทำการชำระเงินหรือไม่ก็ตาม

     6.4 การรับประกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้ขายได้เสนอขายสินค้าภายใต้บริการฯ นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ขายได้กำหนดไว้บนร้านค้าของผู้ขาย อย่างไรก็ดี ผู้ขายอาจไม่รับผิดชอบภายใต้การรับประกันดังกล่าว หากผู้ใช้งานยังไม่ได้ชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์หรือติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยไม่ถูกต้อง หรือจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมไปถึงความชำรุดบกพร่องใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากครบกำหนดการรับประกันสินค้าแล้ว

 1. การจัดส่งสินค้า

     7.1 ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่ง ณ ที่อยู่ที่ผู้ใช้งานได้ระบุไว้ในคำสั่งซื้อไว้เท่านั้น เว้นแต่ตกลงกันเป็นอย่างอื่นระหว่างผู้ใช้งานและผู้ขาย

     7.2 ผู้ขายจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งานใด ๆ สั่งซื้อภายในบริการฯ ด้วยตนเอง ไม่ใช่เรา โดยผู้ใช้งานยอมรับว่าเราไม่มีภาระหน้าที่ใดในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ใช้งานอันเกิดจากข้อมูลการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งานระบุไว้

     7.3 ผู้ใช้งานตกลงชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งผลิตภัณฑ์ใด ๆ เต็มจำนวนหากผู้ขายไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งให้ โดยค่าขนส่งจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหน้าคำสั่งซื้อ ซึ่งจะถูกคำนวณจากน้ำหนัก ขนาดของสินค้า เวลา ระยะทางการจัดส่ง และค่าบริการในการอำนวยความสะดวกที่ผู้ขายอาจเรียกเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ผู้ขายอาจนำเสนอทางเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้งานตามดุลพินิจของผู้ขาย โดยผู้ใช้งานต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลภายนอกหรือโดยผู้ขายก่อนเลือกวิธีการจัดส่งนั้น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าโดยบุคคลภายนอกที่เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการ

     7.4 ผู้ใช้งานจะต้องเลือกวิธีการจัดส่งตามที่ผู้ขายกำหนดและไม่มอบหมายให้บุคคลภายนอกผู้ใดดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อผ่านบริการฯ

     7.5 ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาที่ร้านค้าหรือผู้ให้บริการขนส่งภายนอกได้แจ้งไว้ ผู้ใช้งานจะต้องรีบแจ้งให้ร้านค้าทราบโดยทันที

 1. การจัดการข้อมูลและพฤติกรรมการใช้บริการฯ และปัจจัยหลักของอัลกอริทึมที่ใช้จัดลำดับหรือแนะนำ

     8.1 ผู้ใช้งานตกลงว่าเราอาจเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งาน ตลอดจนพฤติกรรมการใช้งานและประวัติการใช้บริการฯ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน ที่อยู่ในการจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ผู้รับสินค้า (ที่อยู่ในการจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล) ภาพสลิปการโอนเงิน จำนวนเงิน วันที่และเวลาที่โอนเงิน และวิธีการชำระเงิน ประวัติการเลือกสินค้าใส่ในตะกร้าก่อนซื้อสินค้า ประวัติการเลือกชมสินค้า ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับจากผู้ขาย ได้แก่ ประวัติการซื้อสินค้า (รวมถึงสินค้าต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานขอสั่งซื้อ หรือมีโอกาสขอสั่งซื้อ) ในระหว่างที่ผู้ใช้งานใช้บริการฯ นี้ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลการใช้บริการฯ”) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

     (ก) เพื่อให้ผู้ขาย และ/หรือ ผู้ขนส่งสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้งานได้

     (ข) เพื่อให้ผู้ขายสามารถยืนยันการชำระเงินที่ผู้ใช้งานชำระได้

     (ค) เพื่อให้ผู้ขาย เรา และ/หรือ พันธมิตรของเรา สามารถทำโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ (Targeted and Optimized Advertisement) ไปยังผู้ใช้งานผ่านบริการต่างๆ ของเราได้

     (ง) เพื่อให้เราสามารถให้บริการฯ แก่ผู้ใช้งานได้

     (จ) เพื่อปรับปรุง และ/หรือ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการฯ และบริการเสริมต่าง ๆ ที่เราให้บริการ

     (ฉ) เพื่อแบ่งปันประวัติการทำธุรกรรมและข้อมูลอื่นที่จำเป็นให้กับผู้ให้บริการชำระเงิน และ/หรือ หน่วยงานรับชำระเงิน หากเรากำหนดว่าจำเป็นต้องตรวจสอบว่าอาจมีกรณีการใช้บริการฯ ในทางที่ผิดหรือในประการที่ไม่เหมาะสม

     (ช) เพื่อตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมและข้อมูลอื่นที่จำเป็นที่อาจะมีกรณีใช้บริการฯ ในทางที่ผิด หรือในประการที่ไม่เหมาะสม และ

     (ซ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว LY Corporation (LY Corporation Privacy Policy)

     8.2 ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้บริการฯ ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลประวัติการสนทนาระหว่าง ผู้ใช้งานกับผู้ขายผ่านบัญชีทางการ (Official Account) ของผู้ขาย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ ประวัติการใช้บริการฯ และประวัติการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูล ดังกล่าวได้ที่หน้า “ฉัน” (My)

     8.3 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อ 21 (นโยบายความเป็นส่วนตัว) นี้ เราจะดำเนินการเก็บข้อมูลการใช้บริการฯ หลังจากวันที่ผู้ใช้งานยกเลิกการใช้บริการฯ หรือวันที่เราระงับการให้บริการฯ แล้วแต่กรณี ภายใต้หลักความจำเป็นและเหมาะสมตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

     8.4 ปัจจัยหลักของอัลกอริทึมที่เราใช้ในการจัดลำดับ (Ranking) หรือแนะนำ (Recommending) นั้น เราได้อาศัยข้อมูลบางส่วนที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้แก่เรา หรือข้อมูลอื่นๆ เช่น พฤติกรรมการใช้บริการฯ ของผู้ใช้งาน เพื่อที่เราจะสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากขึ้น ซึ่งได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

    (ก) ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น เพศ อายุ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้งานได้ระบุในโปรไฟล์บัญชีผู้ใช้งาน

    (ข) พฤติกรรมการใช้บริการฯ อื่นๆ ของผู้ใช้งาน รวมถึงความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือข้อ 8.4 (ค)

    (ค) ความสนใจของหมวดหมู่ ได้แก่ ข้อมูลบางอย่างที่ผู้ใช้งานให้แก่เรา ประกอบกับกิจกรรมของผู้ใช้งานที่ใช้บริการฯ นี้ ซึ่งเราจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ว่าผู้ใช้งานอาจกำลังสนใจผลิตภัณฑ์บางอย่างอยู่ เช่น การกดถูกใจหรือติดตามร้านค้าที่ขายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน หรือเครื่องแต่งกาย หรือผู้ใช้งานอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีขนาดใหญ่กว่า (ซึ่งเรียกว่า หมวดหมู่) เช่น ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

    (ง) กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน: โดยเราจะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันที่ใช้บริการฯ นี้ เพื่อเข้าถึงผู้ที่มีลักษณะกับคนที่ผู้ใช้งานเคยแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งเราอาจใช้ข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้งานเป็นส่วนช่วยในการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน

   (จ) ข้อมูลตำแหน่ง: โดยเราอาจใช้ข้อมูลตำแหน่งของผู้ใช้งานเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่ผู้ใช้งานอาจสนใจ หรือสินค้าที่อยู่ในบริเวณสถานที่นั้นๆ ซึ่งเราจะได้รับข้อมูลจากสิ่งต่าง ๆ เช่น สถานที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ สถานที่ใช้โทรศัพท์

   (ฉ) คุณภาพของร้านค้า: ร้านค้าที่มีแถบพิเศษ หรือสัญลักษณ์แนะนำ หรือสัญลักษณ์พิเศษอื่นใดที่แสดงต่อท้ายจากชื่อร้านค้าของผู้ขาย หรือตำแหน่งอื่นใดที่มีความพิเศษกว่าร้านค้าปกติทั่วไป อย่างไรก็ดี การมีแถบพิเศษดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่า เราให้คำรับรองเกี่ยวกับสินค้า การให้บริการ หรือพฤติกรรมของร้านค้าแต่อย่างใด

 1. การจัดระดับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม

เราไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการจัดระดับให้เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม

 1. การโฆษณา

   10.1 ในการนำเสนอโฆษณาผลิตภัณฑ์ ผ่านบริการฯ นี้ ที่เราเป็นผู้ให้หรือจำหน่ายพื้นที่โฆษณา แก่บุคคลภายนอก (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแต่ผู้ขาย) เราอาจใส่ข้อความ “โฆษณา” “AD” หรือข้อความ หรือสัญลักษณ์ ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน ไว้มุมขวาบนของการโฆษณานั้น เพื่อให้ผู้ใช้งานรับทราบว่าการนำเสนอดังกล่าวคือการโฆษณา

   10.2 ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบผู้กระทำการโฆษณาได้ผ่านช่องทาง https://contact-cc.line.me

   11. เงื่อนไขการชำระเงิน

   11.1 ผู้ใช้งานสามารถชำระค่าผลิตภัณฑ์เป็นสกุลเงินไทยบาท โดยวิธีการชำระเงินได้แก่ การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบริการ LINE Pay การโอนเงินผ่านธนาคาร การชำระเงินสดเมื่อรับสินค้า (Cash on Delivery, COD) หรือเครื่องมืออื่นใดที่ผู้ให้บริการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ช่องทางการชำระเงินในช่องทางดังกล่าวเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

   11.2 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น

   11.3 ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้งานซื้อสินค้า (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ภาษีและค่าธรรมเนียมการจัดส่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี))

   11.4 บรรดาการชำระเงินทั้งหมดจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการชำระเงิน โดยเราจะไม่รับผิดชอบจากการที่ผู้ใช้งานโอนเงินค่าชำระผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อไว้ไม่ถูกต้อง

   11.5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ใช้งาน ว่าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้วิธีการชำระเงินตามที่ผู้ใช้งานได้เลือกไว้หรือไม่ ทั้งนี้ เราอาจระงับธุรกรรมไว้จนกว่าผู้ใช้งานจะได้รับการอนุญาตแล้ว หรืออาจยกเลิกธุรกรรมในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตหรือยืนยันตัวตนนั้น

 1. การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

    12.1 เมื่อผู้ใช้งานสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ภายในบริการฯ ผู้ขายจะเป็นผู้ดำเนินการกระบวนการสั่งซื้อและการจัดส่งในทุกขั้นตอน โดยเราไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ของผู้ใช้งานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งหรือข้อมูลการเรียกเก็บเงินหรือวิธีการชำระเงิน ดังนั้น ผู้ใช้งานจะต้องติดต่อกับผู้ขายสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกใด ๆ รวมถึงในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการที่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดจากความขัดข้องจากระบบธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน หรือกรณีผู้ใช้งานไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้ หรือกรณีที่เราพิจารณาและเห็นว่าผู้ใช้งานหรือผู้ขายอาจมีพฤติกรรมไปในทางทุจริต ฉ้อฉล หลอกลวง ในกรณีเช่นนี้ เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

    12.2 ผู้ขายอาจยกเลิกคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานได้หากผู้ขายไม่มีสินค้าในการจัดส่ง เช่น ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือผู้ขายเล็งเห็นว่ามีจำนวนสินค้าที่ไม่พร้อมจัดส่งในอัตราสูง หรือผู้ขายมีการตั้งราคาสินค้าผิด หรือผู้ขายไม่สามารถติดต่อผู้ใช้งานได้ อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ เราจะทำการบันทึกประวัติการยกเลิกสินค้าทุกครั้งเพื่อนำมาพิจารณาในการลงโทษแก่ผู้ขายต่อไป

 1. การคืนเงินและการคืนสินค้า

เมื่อผู้ใช้งานประสงค์คืนเงินหรือคืนผลิตภัณฑ์นั้น ให้ผู้ใช้งานติดต่อเรื่องการขอคืนเงินหรือส่งคืนผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการดำเนินการกับผู้ขาย ทั้งนี้ เราจะประสานงานในเรื่องดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อได้ร้องขอเข้ามาภายใต้รายละเอียดนโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า นี้

 1. การร้องเรียน การระงับข้อพิพาท และมาตรการดูแลและเยียวยาความเสียหาย

   14.1 หากผู้ใช้งานไม่ได้รับผลิตภัณฑ์จากผู้ขายหรือผู้ใช้งานได้รับผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่อง เสียหาย สูญหาย ได้รับสินค้าล่าช้า หรือไม่ตรงกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้งานติดต่อกับผู้ขายโดยตรงเพื่อระงับข้อพิพาทดังกล่าวก่อน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถยุติปัญหาหรือข้อโต้แย้งกับผู้ขายได้ ผู้ใช้งานสามารถส่งคำร้องมาที่เราเพื่อพิจารณาได้ผ่านช่องทาง E-mail : dispute_lineshopping@linecorp.com

   14.2 ในกรณีที่ผู้ใช้งานพบเจอปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากการใช้บริการฯ ให้ผู้ใช้งานแจ้งปัญหาหรือการได้รับความเสียหายดังกล่าวผ่านช่องทาง E-mail: dispute_lineshopping@linecorp.com เพื่อให้เราตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้งาน

   14.3 ในกรณีที่ผู้ใช้งานพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สามารถจำหน่ายหรือให้บริการได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถแจ้งการพบเห็น ผลิตภัณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้งานรับรอง ว่าข้อความที่แจ้งดังกล่าวเป็นความจริง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแจ้งผ่านช่องทาง E-mail:  dispute_lineshopping@linecorp.com พร้อมรายละเอียดตามที่กำหนดดังต่อไปนี้ เพื่อให้เราดำเนินการตรวจสอบและระงับการจำหน่ายหรือให้บริการที่ผิดกฎหมายต่อไป

   1) ข้อมูลการติดต่อของผู้แจ้ง กล่าวคือ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล

   2) คำอธิบายเหตุผลอย่างเพียงพอเพื่อให้เห็นว่าสินค้า หรือบริการนั้นผิดกฎหมายอย่างไร

   3) ชื่อร้านค้า หรือร้านที่ให้บริการ

   4) ลิงก์ของสินค้า หรือลิงก์ของบริการ

   5) ภาพถ่ายหน้าจอ (Screenshot)

   14.4 ในกรณีที่ผู้ใช้งานได้แจ้งข้อร้องเรียนเข้ามาผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ในข้อ 14.1, 14.2 หรือ3 แล้ว เราจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ผู้ใช้งานร้องเรียนเข้ามา ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาและทราบผลการพิจารณารวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาแล้ว เราจะแจ้งผลให้ผู้ใช้งาน ทราบทาง E-mail ที่ผู้ใช้งานระบุไว้ขณะร้องเรียน โดยเราจะใช้เวลาพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ใช้งานทราบภายใน 14 วันทำการ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถ ติดตามผลเรื่องร้องเรียนได้ที่ช่องทาง E-mail : dispute_lineshoping@linecorp.com

   14.5 ภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดในข้อ 2 นี้ ในกรณีผู้ใช้งานได้รับปัญหาหรือความเสียหายและได้ส่งคำร้องเข้ามาตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.2 แล้ว หากเราพิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาหรือความเสียหายดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขอย่างจำเป็นเร่งด่วน เราอาจดำเนินการดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที

   14.6 เมื่อผู้ใช้งานพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการฯ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้งานดำเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางที่ระบุไว้ในข้อ 14.1, 14.2 และ 14.3 ก่อน ทั้งนี้ หากยังไม่ได้รับการแก้ไขภายใน กรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212ETDA) สายด่วน 1212 (24 ชั่วโมง) อีเมล 1212@mdes.go.th เพื่อให้คำแนะนำและรับ เรื่องร้องเรียนดังกล่าว

 1. การระงับการให้บริการฯ (Terminate) หรือการหยุดให้บริการฯ (Suspend) และช่องทางการชี้แจง ข้อเท็จจริงและโต้แย้งของผู้ใช้งาน

   15.1 เราอาจระงับ (Terminate) การให้บริการฯ แก่ผู้ใช้งานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังต่อไปนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “การกระทำที่ต้องห้าม”) ทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   (ก) ยกเลิกคำสั่งซื้อหลายครั้งหรือต่อเนื่องกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

   (ข) ฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ ข้อกำหนดการใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account Terms of Use) และข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation (LY Corporation Common Terms of Use)

   (ค) แทรกแซง ขัดขวาง หรือจำกัด หรือมีเหตุให้สงสัยว่าอาจกระทำการดังกล่าว อันส่งผลเสียหายหรือรบกวนต่อบริการฯ หรือแพลตฟอร์มไลน์หรือบริการต่าง ๆ ของเราหรือผู้ใช้งานรายอื่น เช่น การใช้อุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดคำสั่งหรือชุดคำสั่ง หรือใช้โปรแกรมในการเข้าสู่ระบบบริการฯ เพื่อทำคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แทนผู้ใช้งาน

   (ง) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใช้งานมีการชำระค่าผลิตภัณฑ์ที่ผิดปกติ และ/หรือ ไม่ถูกต้องโดยมุ่งผลในทางทุจริตหรือกลฉัอฉล

   (จ) กระทำการในกิจกรรมอื่น ๆ ที่เราถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

   (ฉ) ใช้หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกใช้บริการฯ หรือแพลตฟอร์มไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

   (ช) เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ให้บริการโดยเราภายในบริการฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา

   (ซ) กระทำความรุนแรง การคุกคามหรือการแสดงออกทางวาจาหรือเรียกร้องสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่อเรา เช่น โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใด ๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มไลน์หรือบริการฯ นี้

   (ณ) เป็นกองกำลังต่อต้านทางสังคม หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกองกำลังต่อต้านสังคม

   (ญ) ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่น ๆ ของเราหรือบุคคลภายนอก

   (ฎ) ละเมิดหรือข่มขู่ว่าจะละเมิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่บังคับใช้ หลักจรรยาบรรณทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเรื่องความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ

   (ฏ) ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ

นอกจากนี้ เราอาจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เพิ่มเติม เมื่อมีการระงับการให้บริการฯ แล้ว

   (ก) ร้องขอข้อมูลใดๆ จากผู้ใช้งานอันเกี่ยวกับการใช้บริการฯ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มไลน์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล

   (ข) รายงานกิจกรรมใดที่เราสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว

   (ค) ถือครองเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (On-Hold Payment) ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เราหรือบุคคลภายนอกอาจต้องรับผิด

   (ง) ใช้มาตรการอื่น ๆ ที่เราเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม เช่น การปฏิเสธหรือการคัดค้าน การชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์

   15.2 เราอาจบอกกล่าวตักเตือน หรือหยุด (Suspend) การให้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เป็นการชั่วคราว หากเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ เราจะดำเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ใช้งานทราบก่อนหรือขณะหยุดให้บริการ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ โดยสังเขป (เช่น ข้อเท็จจริง พฤติการณ์ และเหตุผล แห่งการหยุดให้บริการฯ) ผ่านช่องทางแบนเนอร์/ป้ายโฆษณาบนหน้าโฮมของ LINE SHOPPING ในขณะเวลาที่เราหยุดให้บริการฯ

   (ก) เมื่อมีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบการให้บริการฯ โดยเราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าก่อนหยุดการให้บริการ เว้นแต่ กรณีที่เรามีเหตุจำเป็นต้องดำเนินการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบการให้บริการฯ อย่างเร่งด่วน เราจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็วที่สุด

   (ข) เมื่อไม่สามารถให้บริการฯ ได้ชั่วคราวอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น อุบัติเหตุ (ไฟไหม้ ไฟดัง ฯลฯ) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สงคราม การจลาจล และข้อพิพาททางแรงงาน

   (ค) เมื่อระบบเกิดความขัดข้องหรือมีการใช้งานระบบมากเกินกำลัง (Overload)

   (ง) เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอก หรือเพื่อดำเนินภาระกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในกรณีฉุกเฉิน

   (จ) กระทำการในกิจกรรมอื่น ๆ ที่เราถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม

   (ฉ) เมื่อมีเหตุการณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อนี้ ตามที่เราเห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นการสมควร

   (ช) เมื่อมีเหตุการณ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 และ 15.3 นี้ ตามที่เราเห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นการสมควร

ทั้งนี้ เราจะคืนสถานะการใช้บริการฯ ให้แก่ผู้ใช้งานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดเหตุการณ์หรือ เหตุสุดวิสัยดังกล่าวแล้ว (เฉพาะเหตุการณ์ที่ระบุในข้อ (ก) (ข) (ค) (ง) (ฉ) เท่านั้น) หรือหลังจาก 10 วัน นับแต่วันที่เรารู้เหตุแห่งการกระทำนั้น (เฉพาะเหตุการณ์ที่ระบุในข้อ (จ) (ช)) เว้นแต่ ในกรณีที่ถึงแม้เหตุการณ์หรือเหตุสุดวิสัยได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่เราไม่สามารถคืนสถานะใช้บริการฯ ให้แก่ผู้ใช้งานภายใน 7 วัน หรือ 10 วันได้ แล้วแต่กรณี เพราะมีเหตุปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ โดยเราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านช่องทางบัญชีทางการไลน์ชอปปิง (LINE SHOPPING Official Account)

นอกจากนี้ เราอาจดำเนินการดังต่อไปนี้เพิ่มเติมในขณะที่มีการหยุดการให้บริการฯ หรือภายหลังที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานกลับมาใช้บริการฯ แล้ว

    (ก) ระงับหรือเพิกถอนสิทธิหรือสิทธิพิเศษใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รางวัลหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการตลาด;

    (ข) ควบคุมการเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรม หรือข้อมูลใด ๆ ตามความเหมาะสมบน ไลน์แพลตฟอร์ม และ/หรือบนบริการฯ;

    (ค) ร้องขอข้อมูลใดๆ จากผู้ใช้งานอันเกี่ยวกับการใช้บริการฯ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มไลน์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีเหตุอันสงสัยได้ว่าผู้ใช้งานอาจกระทำผิดกฎหมาย หรือ ข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ;

    (ง) รายงานกิจกรรมใดที่เราสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว;

    (จ) ถือครองเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (On-Hold Payment) ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เราหรือบุคคลภายนอกอาจต้องรับผิด

    (ฉ) ใช้มาตรการอื่น ๆ ที่เราเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม เช่น การปฏิเสธหรือการคัดค้าน การชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์

    15.3 นอกจากเหตุการณ์ที่ถือเป็นการกระทำต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.1 ข้างต้นนี้ เราอาจระงับการให้บริการฯ (Terminate) แก่ผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เราจะดำเนินการแจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ใช้งานทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน (หรือตามระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด) พร้อมระบุรายละเอียดต่าง ๆ โดยสังเขป (เช่น ข้อเท็จจริง พฤติการณ์ เหตุผลแห่งการระงับการให้บริการฯ) ผ่านช่องทางแบนเนอร์/ป้ายโฆษณาบนหน้าโฮมของ LINE SHOPPING

ในกรณีที่เราการระงับการให้บริการฯ ต่อผู้ใช้งานตามเหตุที่ระบุไว้ในข้อนี้ เราจะไม่ทำการคืนสถานะการใช้บริการฯ ให้แก่ผู้ใช้งานในทุกกรณี

    15.4 ผู้ใช้งานที่ถูกหยุด (Suspended) หรือถูกระงับ (Terminated) ในการใช้บริการฯ สามารถชี้แจง ข้อเท็จจริงและเหตุผลผ่านช่องทาง dispute_lineshopping@linecorp.com  ได้

อย่างไรก็ดี การระงับให้บริการฯ ตามข้อ 15.1 เราจะไม่คืนสถานะการใช้บริการฯ ให้แก่ผู้ใช้งานเว้นแต่ผู้ใช้งานจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลจนเป็นที่พอใจแก่เราได้ หรือเราเห็นว่าผู้ใช้งานมิใช่ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำที่ต้องห้าม เราจะดำเนินการคืนสถานะการใช้บริการฯ ให้แก่ผู้ใช้งานภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้งานได้แจ้งข้อเท็จจริงและเหตุผล

    15.5 ในกรณีที่เราหยุด (Suspend) หรือระงับ (Terminate) การให้บริการฯ ผู้ใช้งานสามารถขอข้อมูล ส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้งานมีอยู่ในบริการฯ ในระยะเวลาก่อนที่จะถูกหยุดการให้บริการ (Suspend) หรือถูกระงับการให้บริการฯ (Terminate) ได้ ผ่านช่องทาง dispute_lineshopping@linecorp.com

 1. นโยบาย กระบวนการ มาตรการและเครื่องมือที่ใช้ดำเนินการต่อผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

    16.1 เราขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่า การให้บริการฯ นี้ เราไม่มีนโยบายอนุญาตให้ผู้ขายดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนดข้อห้ามการจำหน่ายหรือให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เราจึงขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่า ในกรณีที่เรา ตรวจพบการผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายดังกล่าว หรือตรวจพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ มีกฎหมายห้ามจำหน่าย หรือห้ามให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะดำเนินการหยุดการให้บริการ (Suspend) MyShop แก่ผู้ขายจนกว่าผู้ขายจะดำเนินการชี้แจงและส่งหลักฐานยืนยันเพื่อพิสูจน์จนรับฟังได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของร้านค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีข้อห้ามการจำหน่ายหรือให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การพิจารณาและตัดสินถือเป็นดุลพินิจของทางเราแต่เพียงผู้เดียว

  16.2 เราจะใช้ทีมงานตรวจสอบของเรา รวมถึงระบบตรวจจับคำของเรา เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ และค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ห้ามจำหน่าย หรือให้บริการผ่าน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

 1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

   17.1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการฯ แพลตฟอร์มไลน์ แอปพลิเคชันไลน์แชท บริการต่าง ๆ ของเรา ซอฟต์แวร์ ซอร์สโค้ดและโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดที่เราใช้และให้บริการโดยเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลงาน รูปภาพ ไฟล์ ข้อมูล วัตถุ เนื้อหา โครงสร้าง เค้าโครง งานออกแบบ ฯลฯ เป็นของเรา โดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายการค้า ชื่อตราสินค้า โลโก้ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและความรู้ความชำนาญ (know-how) (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่แสดงในบริการฯ นี้ เป็นทรัพย์สินของเราหรือของบุคคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธิ์นั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้งาน คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ แพร่เสียงแพร่ภาพต่อสาธารณะ ถ่ายทอดสู่สาธารณะ จัดแสดงสู่สาธารณะ ดัดแปลง เผยแพร่ แจกจ่าย จัดพิมพ์ แสดง ดำเนินการทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัสหรือแยกส่วนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราหรือผู้ทรงสิทธิรายอื่น

นอกจากนี้ ห้ามผู้ใดใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่ทำด้วยมือเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาในบริการฯ นี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

    17.2 เรามอบสิทธิการใช้งานแบบจำกัดและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการฯ นี้ ตามข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ทั้งหมด

    17.3 เรามีสิทธิในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ทั้งที่เป็นทรัพย์สินของเรา และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ขายบนแพลตฟอร์มไลน์

    17.4 หากผู้ใช้งานผู้ใดละเมิดบทบัญญัติใด ๆ ในข้อนี้ ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แก่เรา

 1. การชดใช้ค่าเสียหาย

   18.1 ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานอาจต้องรับบรรดาความเสี่ยงภัยทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการฯ โดยผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้งานอาจไม่สามารถไล่เบี้ยจากเราไม่ได้ เว้นแต่มีข้อกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

   18.2 ผู้ใช้งานตกลงที่จะชดใช้และเยียวยาเรา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผู้ใช้งานรายอื่น ๆ จากการร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องใด ๆ จากบุคคลภายนอกผู้ใด ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายทนายความที่สมเหตุสมผลที่เกิดจาก (1) การฝ่าฝืนข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ โดยผู้ใช้งาน (2) ข้อพิพาทต่าง ๆ ระหว่างผู้ขายและผู้ใช้งาน หรือ (3) การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลภายนอก โดยหากผู้ใช้งานไม่สามารถโต้แย้งกรณีดังกล่าวได้ เราอาจโต้แย้งการดำเนินคดีในประการใด ๆ ก็ตามได้ที่เราเห็นสมควรและผู้ใช้งานตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายและความเสียหายต่าง ๆ ทั้งหมดซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายทนายความตามสมควรที่เกิดขึ้นแก่เราในการโต้แย้งดังกล่าว เพิ่มเติมจากเงินจำนวนใด ๆ ที่เรามีแนวโน้มว่าจะต้องชำระเนื่องจากการระงับคดีหรือการตัดสินคดีใด ๆ ด้วย ทั้งนี้ การชดใช้ค่าเสียหายภายใต้ข้อกำหนดนี้จะมีผลใช้บังคับได้ต่อไปหลังจากที่ผู้ใช้งานยุติการใช้บริการฯ ไปแล้วด้วย

 1. ข้อจำกัดการรับประกัน

บริการฯ การดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ เป็นการให้บริการ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” เว้นแต่จะได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้ เราขอปฏิเสธการรับประกัน และ/หรือ เงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งหมดอย่างชัดเจนไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในเรื่องใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริการฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัย และ/หรือ เงื่อนไขการใช้สอยสินค้าสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่ว ๆ ไป (Conditions of Merchantability) หรือคุณภาพของข้อมูล ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ความเหมาะสม กรรมสิทธิ์ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความมีประสิทธิภาพ กรรมสิทธิ์ การปราศจากข้อผิดพลาดต่าง ๆ ข้อบกพร่อง การไม่ถูกละเมิด ความไม่ล่าช้า การไม่ถูกรบกวน การไม่มีไวรัส หรือสินค้าเป็นไปตามคำพรรณนา

 1. ข้อจำกัดความรับผิด

ผู้ขายหรือผู้ใช้งานเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการฯ การใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ๆ ที่ให้บริการหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการฯ และ/หรือ การใช้เนื้อหาใด ๆ และ/หรือ การดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลใด ๆ โดยไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม เราหรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนและบริษัทใด ๆ ในเครือของเราจะไม่รับผิดชอบแก่ผู้ใช้งานต่อค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายข้างเคียง ค่าเสียหายทางตรง ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษหรือค่าเสียหายอื่น ๆ ไม่ว่าประการใดก็ตาม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรทางธุรกิจ จากการหยุดชะงักทางธุรกิจ จากการสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจหรือจากการสูญเสียอื่น ๆ ที่เป็นตัวเงิน) ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดในการใช้บริการฯ เหล่านี้ หรือการใช้หรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ การบริการฯ เนื้อหา และ/หรือ การดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับความล่าช้าหรือการไม่สามารถใช้การบริการฯ หรือบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เกิดขึ้นจากการจัดหาหรือความล้มเหลวในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับผ่านบริการฯ หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการฯ โดยประการอื่นใดไม่ว่าจะเกิดจากมูลสัญญา มูลละเมิด ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือไม่ว่าในกรณีอื่นใดแม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดกรณีความเสียหายดังกล่าวขึ้น ข้อมูลคำสั่งซื้อ เช่น ที่อยู่ในการวางบิลหรือที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าขึ้นโดยจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของเรา ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าข้อจำกัดความรับผิด ข้อจำกัดการรับประกันและการชดใช้เยียวยาอย่างจำกัดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้ ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงอันไม่อาจแบ่งแยกได้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีการละเมิดต่อข้อกำหนดของบริการฯ นี้ในสาระสำคัญโดยผู้ใช้งาน) ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่เป็นสาระสำคัญของการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สัญญา

 1. ความเป็นส่วนตัว

   21.1 เราถือว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

   21.2 เราให้สัญญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานของเราให้สอดคล้องกับ LY Corporation (LY Corporation Privacy Policy)

   21.3 เราให้สัญญาว่าจะใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจสูงสุดในมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราเพื่อการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องของข้อมูลผู้ใช้งานใด ๆ ทั้งหมด

   21.4 เราอาจติดตั้งโปรแกรมชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟแวร์ (SDK) ของบุคคลภายนอกในการให้บริการฯ เพื่อวิเคราะห์สถานะของการใช้บริการฯ และเพื่ออนุญาตให้บุคคลภายนอก ซึ่งรวมไปถึงผู้โฆษณา เผยแพร่โฆษณาในนามของเรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่จำเป็นต่อการใช้บริการฯ ทั้งนี้ โปรแกรมชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟแวร์ (SDK) อาจเก็บข้อมูลของผู้ซื้อโดยตรง

   21.5 สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อซึ่งถูกประมวลผลโดยบุคคลภายนอกผ่านโปรแกรม หรือวิธีการอื่นใดซึ่งให้บริการบริการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้น จะเป็นไปตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ โปรดคลิก “ที่นี่” เพื่อยืนยันข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมของบุคคลภายนอก

 1. บททั่วไป

   22.1 ความล่าช้าหรือการไม่ดำเนินการใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ ต่อผู้ใช้งานไม่ถือว่าเราได้สละสิทธิ์ใด ๆ ในบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ หากบทบัญญัติใดของข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ ตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ให้ถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้ได้ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (และสามารถแยกออกจากบทบัญญัติอื่นได้ในกรณีที่บทบัญญัติดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสิ้นเชิง) และ ให้บทบัญญัติอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป ข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ จะมีผลผูกพันและก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเรา บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้สืบทอดและผู้รับโอนที่ได้รับอนุญาตของเราด้วย

   22.2 นอกเหนือจากข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ นี้ การใช้บริการในด้านใดโดยเฉพาะซึ่งอยู่ภายใต้บริการฯ นี้ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการดังกล่าวที่ละเอียดขึ้น ผู้ใช้งานจะต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวก่อนใช้งาน ซึ่งข้อกำหนดที่เพิ่มเติมนี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ นี้

   22.3 ข้อกำหนดไลน์ชอปปิงฯ ให้ใช้บังคับตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นโดยไม่คำนึงถึงหรือใช้บังคับตามหลักการขัดกันแห่งกฎหมายหรือบทบัญญัติใด ๆ โดยผู้ใช้งานยินยอมให้เขตอำนาจของศาลแขวงโตเกียว (Tokyo District Court) ในประเทศญี่ปุ่นเป็นศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

ทั้งนี้ เราขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่า กรณีเกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างเรากับผู้ใช้งาน เราจะไม่มีกระบวนการระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยใช้ผู้ไกล่เกลี่ย (Mediation) หรืออนุญาโตตุลาการ (Arbitration)

 

วันที่ประกาศใช้: 17 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1: 1 ตุลาคม 2566