ศูนย์ช่วยเหลือ

นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า

1. เงื่อนไขทั่วไป

ผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่า LINE SHOPPING (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) เป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และดำเนินการการบริการฯ ในฐานะแพลตฟอร์มในการส่งเสริมและรวบรวมสินค้าให้ผู้ซื้อติดต่อและซื้อสินค้าจากผู้ขายโดยตรง ดังนั้น เมื่อผู้ซื้อดำเนินการสั่งซื้อสินค้าใน LINE SHOPPING ผู้ซื้อกำลังซื้อสินค้าจากผู้ขายโดยตรงไม่ใช่จากผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการไม่ใช่ตัวแทนหรือผู้แทนของผู้ขาย หรือไม่มีอำนาจดำเนินการในนามของผู้ขายได้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ LINE SHOPPING ผู้ให้บริการจะช่วยเหลือในการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ให้บริการขอให้ผู้ซื้อปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

2. เงื่อนไขการขอคืนสินค้าและขอคืนเงินภายใน 7 วัน

ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า ผู้ซื้ออาจส่งคำขอแก่ผู้ให้บริการผ่านช่องทาง @lineshoppingth หรือแจ้งความประสงค์โดยตรงไปยังผู้ขายนั้นผ่านช่องทางบัญชีทางการไลน์ของผู้ขาย เพื่อขอคืนสินค้าและขอคืนเงิน เว้นแต่ชนิดหรือประเภทของสินค้าบางประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้เฉพาะ ซึ่งผู้ให้บริการจะดำเนินการติดต่อไปยังผู้ขายเพื่อพิจารณาคำขอดังกล่าวต่อไปหลังจากที่ได้รับคำร้องจากผู้ซื้อแล้ว อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการแนะนำให้ผู้ซื้อติดต่อกับผู้ขายโดยตรงเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการคำขอที่ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อผู้ให้บริการและผู้ขายพิจารณาแล้วและยอมรับคำขอการคืนเงิน (ซึ่งรวมไปถึงการกำหนดผู้ที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า) ผู้ซื้ออาจส่งสินค้าคืนมา ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ให้บริการหรือที่อยู่ของผู้ขายได้ อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการขอแนะนำให้ผู้ซื้อส่งคืนสินค้าไปยังที่อยู่ของผู้ขายตามที่ผู้ให้บริการหรือผู้ขายได้แจ้งไว้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น เว้นแต่ผู้ขายได้แจ้งความประสงค์ที่ไปรับสินค้าดังกล่าว ณ ภูมิลำเนาของผู้ซื้อเองด้วยตนเอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ซื้อเก็บรักษาสินค้านั้นตามสภาพที่เหมาะสม

3. เงื่อนไขการขอคืนสินค้าและขอคืนเงินภายหลัง 7 วัน

ผู้ให้บริการไม่สามารถส่งคำขอคืนสินค้าและคำขอคืนเงินแก่ผู้ให้บริการหรือผู้ขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า เว้นแต่ ผู้ขายจะระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขในการคืนสินค้าและคืนเงินไว้เป็นอย่างอื่น หรือการขอคืนเงินนั้นมีเหตุผลอันสมควรอันเกิดจากความผิดของผู้ขายโดยตรง เช่น สินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้อง สินค้าหมดอายุไปแล้ว สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ผู้ขายได้บรรยายสรรพคุณไว้ หรือเหตุผลอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ซื้อ (ทั้งนี้ ให้พิจารณาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของผู้ขายประกอบกันด้วย)

ในกรณีเช่นนี้ ผู้ซื้ออาจส่งคำขอแก่ผู้ให้บริการผ่านช่องทาง @lineshoppingth หรือแจ้งความประสงค์โดยตรงไปยังผู้ขายนั้นผ่านช่องทางบัญชีทางการไลน์ของผู้ขาย เพื่อขอคืนสินค้าและขอคืนเงิน ซึ่งผู้ให้บริการจะดำเนินการติดต่อไปยังผู้ขายเพื่อพิจารณาคำขอดังกล่าวหลังจากที่ได้รับคำร้องจากผู้ซื้อแล้วต่อไป อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการแนะนำให้ผู้ซื้อติดต่อกับผู้ขายโดยตรงเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการคำขอนั้น

ทั้งนี้ เมื่อผู้ให้บริการและผู้ขายพิจารณาแล้วและยอมรับคำขอการคืนเงิน (รวมไปถึงการกำหนดผู้ที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า) ผู้ซื้ออาจส่งสินค้าคืนมา ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ให้บริการ หรือที่อยู่ของผู้ขายได้ อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการขอแนะนำให้ผู้ซื้อส่งคืนสินค้าไปยังที่อยู่ของผู้ขายตามที่ผู้ให้บริการหรือผู้ขายได้แจ้งไว้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ เว้นแต่ผู้ขายได้แจ้งความประสงค์ไปรับสินค้าดังกล่าว ณ ภูมิลำเนาของผู้ซื้อเองด้วยตนเอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ซื้อเก็บรักษาสินค้านั้นตามสภาพที่เหมาะสม

4. คำแนะนำในการยื่นคำขอคืนสินค้าและคืนเงิน

4.1 เพื่อให้ผู้ให้บริการและผู้ขายได้พิจารณาคำขอการคืนสินค้าและคืนเงินได้ง่ายและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า (รวมไปถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับสินค้านั้น) จะต้องส่งคืนให้แก่ผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง นอกจากนี้ ผู้ให้บริการขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายวิดีโอสินค้าที่ได้รับจากผู้จัดส่ง ตั้งแต่ในสภาพก่อนเปิดพัสดุจนถึงขั้นตอนการเปิดพัสดุและเห็นสินค้านั้น ตลอดจนถ่ายวิดีโอหรือรูปภาพสภาพสินค้าที่ได้รับมาอย่างละเอียดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

4.2 ผู้ซื้ออาจไม่สามารถขอคืนสินค้า และ/หรือ ขอคืนเงินเนื่องจากการเปลี่ยนใจในการเลือกซื้อสินค้าได้ เว้นแต่ผู้ขายจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าของผู้ขายนั้น

5. ข้อกำหนดและระยะเวลาในการได้รับเงินคืน

5.1 ในกรณีที่ผู้ขายอนุญาตคำร้องขอการคืนเงินของผู้ซื้อและ: (1) ผู้ซื้อได้ชำระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) บัตรเครดิต บัตรเดบิต กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบริการแรบบิท-ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) หรือช่องทางชำระเงินที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ (ยกเว้น การโอนเงินผ่านธนาคารให้แก่ผู้ขายโดยตรง หรือ การชำระเงินสดเมื่อรับสินค้า) ; และ (2) ผู้ขายยังไม่ได้เปลี่ยนสถานะจัดส่งสินค้าเป็นจัดส่งสำเร็จ (Mark as shipped) สำหรับคำสั่งซื้อนั้น ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนผ่านช่องทางที่ผู้ซื้อได้ชำระเงินให้แก่ผู้ขายนั้นไปภายในระยะเวลา 15 วัน แต่สูงสุดไม่เกิน 45 วัน (หากผู้ซื้อได้ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต) อย่างไรก็ตาม หากผู้ขายได้ทำการเปลี่ยนสถานะจัดส่งเป็นจัดส่งสำเร็จแล้ว หรือในกรณีที่ผู้ซื้อเลือกชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารให้ผู้ขายโดยตรง หรือชำระเงินสดเมื่อรับสินค้า (COD) ผู้ขายจะโอนเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อผ่านบัญชีธนาคารของผู้ซื้อต่อไป ภายในกำหนดเวลา 15 วัน

5.2 ในกรณีที่ผู้ซื้อได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อซึ่งทำให้สินค้าที่คืนนั้นชำรุดบกพร่อง เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ขาย ผู้ซื้ออาจไม่ได้รับการคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้ซื้อได้ทำการชำระไปเพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น โดยผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้ขายจะเป็นผู้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวเป็นรายกรณีไป

6. การขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อ

6.1 ผู้ให้บริการขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากในการพิจารณาคืนเงินนั้น ผู้ให้บริการมีความจำเป็นต้องทำการยืนยันตัวตนผู้ซื้อก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อและผู้ยื่นคำขอคืนเงินนั้นคือบุคคลคนเดียวกัน ดังนั้น ผู้ให้บริการอาจขอข้อมูลหรือเอกสารยืนยันตัวตนต่าง ๆ จากผู้ซื้อ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ใบเสร็จการโอนเงิน หมายเลขติดต่อ หรือ ที่อยู่อีเมล ผ่านบัญชีทางการไลน์ (LINE Official Account) ของผู้ขายที่ผู้ซื้อสั่งสินค้าบน LINE SHOPPING

6.2 ในการพิจารณาขอรายละเอียดข้อมูลตามข้อ 6.1 นั้น อาจมีความแตกต่างกันตามประเภทของช่องทางชำระเงิน หรือธนาคารที่ผู้ซื้อเลือกใช้ในการชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอแนะนำให้ผู้ซื้อเก็บหลักฐานการซื้อขายให้ครบถ้วน และไม่แนะนำให้ผู้ซื้อลบแอพลิเคชันไลน์ หรือบล็อกบัญชีทางการไลน์ (LINE Official Account) ของผู้ขายที่มีการสั่งซื้อสินค้า เนื่องจากผู้ให้บริการจะต้องใช้ช่องทางดังกล่าวในการขอข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับการคืนเงินจากผู้ซื้อ

6.3 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธคำขอการคืนเงิน หากผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ที่ซื้อสินค้าในคำสั่งซื้อนั้นๆ หรือเอกสารที่ผู้ยื่นคำขอนำส่งเข้ามาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง หรือหากผู้ให้บริการไม่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายอนุมัติการยกเลิกคำสั่งซื้อ

7. การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ผู้ให้บริการส่งเสริมให้ผู้ซื้อและผู้ขายสื่อสารซึ่งกันและกันในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม เพื่อความรวดเร็วในการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ @lineshoppingth

ประกาศใช้เมื่อวันที่: 22 พฤศจิกายน 2565

แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566