ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ MyShop สำหรับผู้ขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ MyShop สำหรับผู้ขาย (“ข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขาย”) ฉบับนี้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ MyShop (“บริการ MyShop”) ที่ให้บริการโดยไลน์ คอร์ปอเรชั่น (ไลน์ คอร์ป) ในฐานะผู้ให้บริการ และ บริษัทไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือของบริษัทไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่าย (รวมเรียกว่า “LINE”) นอกเหนือจากข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายฉบับนี้ ให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE Official Account (LINE Official Account Terms of Use) และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ LINE (LINE Terms and Conditions of Use) และ แนวปฏิบัติที่กำหนดโดย LINE มาใช้บังคับกับบริการ MyShop ด้วย (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนดการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง”) ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดการให้บริการ สำหรับผู้ขาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE Official Account และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ LINE ให้ยึดข้อความตามข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายโดยข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขาย ถือเป็นความสำคัญลำดับแรก ตามด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE Official Account และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ LINE (ตามลำดับ) ทั้งนี้ ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ในการใช้บริการ MyShop คำนิยามใดหากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน ข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE Official Account และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ LINE

1. บริการ MyShop

LINE ให้บริการ MYSHOP อันเป็นส่วนหนึ่งของบริการ LINE Official Account และเป็นพื้นที่ที่ผู้ขายสามารถขายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ LINE (“ผู้ซื้อ”) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คำว่า “ผู้ขาย” ในข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขาย หมายถึง ลูกค้า (Customer) ตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE Official Account ซึ่งใช้บริการ MyShop นี้ เพื่อจำหน่ายสินค้า และ/หรือ บริการของตนเอง (“สินค้า”) เมื่อผู้ขายทำการขายผ่านบริการ MyShop ผู้ขายได้ขายสินค้านั้นให้แก่ผู้ซื้อ ไม่ได้ขายให้แก่ LINE อนึ่ง ผู้ขายตกลงว่า LINE ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ขาย หรือผู้ซื้อแต่อย่างใด และไม่มีอำนาจกระทำการแทนผู้ขายหรือผู้ซื้อ โดย LINE กำหนดให้ผู้ขายต้องทำการลงทะเบียนเพื่อสามารถใช้บริการ MyShop ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน (ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่ร้านค้า, ชื่อธนาคาร, สาขาธนาคาร, ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร) จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน และจะถูกเก็บรักษา และ ดำเนินการภายใต้นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ LINE (LINE Privacy Policy) และข้อกำหนดการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE Official Account LINE จะไม่รับผิดชอบในบรรดาความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย แม้ว่าธุรกรรมดังกล่าวจะทำผ่านบริการ MyShop ก็ตาม และจะไม่รับประกันหรือให้คำรับรองใดๆ ต่อผู้ซื้อหรือผู้ขาย ทั้งนี้ หากมีข้อพิพาทหรือความขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องดำเนินการระงับข้อพิพาทดังกล่าวด้วยตนเองโดย LINE จะไม่รับผิดชอบในบรรดาความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องจากข้อพิพาทดังกล่าวทั้งสิ้น

2. การปฏิเสธการใช้บริการ MyShop

ในกรณีที่ LINE พบว่าผู้ขายอยู่ในข่ายของข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ LINE อาจจะระงับ หรือยกเลิก: (1) รายการสินค้าใด ๆ ซึ่งวางขายอยู่บนร้านค้า MyShop ของผู้ขาย; (2) ฟังก์ชัน และ/หรือ รูปแบบใด ๆ ที่ปรากฏในบริการ MyShop; และ/หรือ (3) การใช้บริการ MyShop ของผู้ขายได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ
(1) ผู้ขายเคยถูกระงับ หรือถูกปฏิเสธ (แม้เพียงครั้งเดียว) ไม่ให้ใช้บริการใด ๆ ที่ LINE ให้บริการ
(2) ผู้ขายลงทะเบียน หรือแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันในบริการ LINE Official Account หรือ บริการ MyShop
(3) ผู้ขายฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุในข้อกำหนดการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง และ
(4) เหตุอื่นใดที่การใช้หรือลงทะเบียนของผู้ขายในบริการ LINE Official Account หรือ MyShop มีความไม่เหมาะสม

3. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

ผู้ขายตกลงให้สิทธิ์แก่ LINE ซึ่งเป็นสิทธิ์โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีค่าสิทธิ์ มีผลบังคับใช้ทั่วโลกและไม่อาจจะเพิกถอนได้ เพื่อที่จะเก็บ คัดลอก พิมพ์ ใช้ ผลิตซ้ำ จัดจำหน่าย โอน เปิดเผย เผยแพร่ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ สินค้าของผู้ขาย (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ รูปสินค้า ภาพต่าง ๆ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ข้อมูลและ รายละเอียดสินค้า รหัสหมวดหมู่สินค้า หมวดหมู่สินค้า รหัสผลิตภัณฑ์สากล (ยูพีซี) ราคาสินค้า คีย์เวิร์ดสำหรับค้นหาสินค้า (รวมเรียกว่า “ข้อมูลสินค้า”)) ชื่อผู้ขาย/ชื่อร้านค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ ระหว่างการใช้บริการ MyShop ให้แก่ LINE SHOPPING และ LINE Ads Platform รวมถึงบริการอื่น ๆ ของ ไลน์ คอร์เปอเรชั่น และบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริษัทในเครือ คู่ค้า พันธมิตรของไลน์ คอร์เปอเรชั่น และบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด) เพื่อทำการส่งเสริม พัฒนาการให้บริการ และการโฆษณาของบริการ MyShop
การอนุญาตภายใต้ข้อ 3 นี้จะรวมถึงถึงสิทธิภายใต้บทบัญญัติกฎหมายข้อ 27 และ ข้อ 28 ของกฎหมายลิขสิทธิ์ ประเทศญี่ปุ่น (Japanese Copyright Act)

4. คำรับประกันผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย

4-1. ผู้ขายรับรองและรับประกันว่าข้อมูลสินค้าทั้งหมดเป็นไปตามลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นจริง ถูกต้อง และไม่ทำให้หลงผิด หรือหลอกลวงโดยประการอื่นใด
(2) ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน (Right of Publicity) หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
(3) ไม่ละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบัญญัติ หรือระเบียบใด ๆ และ
(4) ไม่เป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท ข่มขู่ หรือคุกคามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4-2. ผู้ขายรับรองและรับประกันว่าผู้ขายจะไม่ลงรายการ เสนอ หรือจำหน่ายสิ่งของดังต่อไปนี้
(1) สิ่งของที่ถูกขโมย หรือลอกเลียนแบบ
(2) สิ่งของซึ่งละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์ สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน (Right of Publicity) หรือสิทธิส่วนบุคคล
(3) สิ่งของที่ผู้ขายไม่ได้มีสิทธิหรือได้รับอนุญาตในการขายสิ่งของดังกล่าว
(4) สิ่งของซึ่งมีไวรัส โทรจัน ฮอร์ส (Trojan horses) หนอนคอมพิวเตอร์ (worms) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นใดที่อาจจะทำลาย รบกวนอย่างร้ายแรง ขัดขวางโดยแอบแฝง หรือละเมิดระบบ ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ
(5) สิ่งของซึ่งถูกห้ามจำหน่าย หรือโอนโดยกฎหมาย กฎ ข้อบัญญัติ หรือระเบียบใด ๆ ที่มีผลบังคับ
(6) วัตถุลามก อนาจาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และ
(7) สิ่งของซึ่งจะก่อให้เกิดความรับผิดต่อ LINE

5. ข้อมูลคำสั่งซื้อ

5-1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ  MyShop  ตามที่ระบุไว้ดังต่อนี้จะรวมเรียกว่า “ข้อมูลคำสั่งซื้อ”
(1) ข้อมูลผู้ซื้อ: ชื่อผู้ซื้อ, สถานที่จัดส่งสินค้า, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, สินค้าที่ซื้อ
(2) คำสั่งซื้อ: หมายเลขคำสั่งซื้อ, วันที่ทำคำสั่งซื้อ, วันที่แก้ไขคำสั่งซื้อล่าสุด, ชื่อสินค้า ประเภทสินค้า รหัสสินค้า แบรนด์สินค้า ราคาสินค้า, จำนวนสินค้าที่ซื้อโดยผู้ใช้, รายการสินค้า (SKU), บาร์โค้ด (Barcode), รูปภาพของสินค้า, ตัวแปร (สี, ขนาด), วันหมดอายุของคำสั่งซื้อ, รหัสคูปองส่วนลด, มูลค่าส่วนลดจากคูปอง, จำนวนคำสั่งซื้อที่ลดราคาที่เกิดจากระบบ, จำนวนของส่วนลดที่เกิดจากร้านค้ามอบให้เพิ่มเติม, บันทึกข้อความเพิ่มเติมโดยผู้ซื้อ, บันทึกข้อความเพิ่มเติมโดยผู้ขาย
(3) หลักฐานการชำระเงิน: จำนวนเงินโอน, วันที่โอน, เวลาที่โอน, รูปภาพสลิปการโอนเงินหรือใบเสร็จ (ประกอบด้วย วันที่และเวลา, ชื่อผู้ซื้อ, ชื่อบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ, เลขบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ(บางส่วน), ชื่อผู้ขาย, ชื่อบัญชีธนาคารของผู้ขาย, เลขบัญชีธนาคารของผู้ขาย(บางส่วน), เลขที่ธุรกรรม, จำนวน, ค่าธรรมเนียม, ราคา)
(4) วิธีการชำระเงิน: โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร, บัตรเครดิต, บัตรเดบิต หรือ ชำระเงินปลายทาง หรือ วิธีการอื่นใด
(5) ข้อมูลการจัดส่ง: เลขที่คำสั่งซื้อ, ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับสินค้า, สถานการณ์ล่าสุด, มูลค่าสินค้า, ค่าจัดส่ง, มูลค่าส่วนลดค่าจัดส่ง, วิธีการจัดส่ง, ชื่อบริษัทจัดส่งสินค้า, สถานะการจัดส่ง และ
(6) คลังสินค้า: ชื่อสินค้า, ตัวแปรสินค้า, จำนวนสินค้าสำรองไว้รอการชำระเงิน, จำนวนสินค้าที่พร้อมจัดส่ง, จำนวนสินค้าคงเหลือที่ขายได้จริง, จำนวนสินค้าในระบบทั้งหมด

5-2. ผู้ขายจะต้องบริหารจัดการข้อมูลคำสั่งซื้อตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และอาจจะใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อเพียงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขายและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อผ่านบริการ MyShop เท่านั้น โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้
(1) เปิดเผย หรือส่งข้อมูลคำสั่งซื้อใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลคำสั่งซื้อแก่บุคคลภายนอก หรือ
(2) ใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขายที่มีต่อผู้ซื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้ขายรับทราบว่าข้อมูลคำสั่งซื้อจะถูกใช้ระหว่างการให้บริการ MyShop ตามที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่าง LINE กับ ผู้ขายเท่านั้น และจะไม่ทำการเก็บ หรือ ใช้ หรือ เผยแพร่ หรือ เปิดเผยข้อมูลคำสั่งซื้อใด ๆ เมื่อสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดหรือถูกยกเลิก

5-3. ผู้ขายตกลงว่า LINE อาจจะเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูล หรือ กิจกรรม หรือพฤติกรรมของผู้ขาย (รวมเรียกว่า “ข้อมูลผู้ขาย”) ภายในหรือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ MyShop ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ใช้ประโยชน์ สืบค้นและเชื่อมโยงข้อมูลผู้ขายกับพันธมิตรคู่ค้าอื่น ๆ สำหรับการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) สำหรับการให้บริการ MyShop และรวมถึงการให้บริการอื่น ๆ ของ LINE ตามที่ LINE เห็นสมควร (2) ดูแลรักษา พัฒนา และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการ MyShop
(3) ทำการโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ (Target and Optimized Advertisement) ผ่านบริการ MyShop หรือบริการ LINE SHOPPING
(4) ทำการโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ (Target and Optimized Advertisement) บนอินเทอร์เน็ต หรือ บริการ MyShop หรือ สื่ออื่น ๆ
(5) ตรวจวัดประสิทธิภาพการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต หรือ บริการ MyShop หรือ สื่ออื่น ๆ
(6) ตรวจสอบ หรือ ป้องกันการฉ้อฉล หรือ การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ การใช้ในทางที่ผิด หรือ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ให้บริการโดย LINE

5-4. ผู้ขายยินยอมและอนุญาตให้ LINE ใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ในการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการ MyShop
(2) การส่งเสริมการขายและการตลาด
(3) การแจ้งเตือนร้านค้าผู้ขาย ได้แก่ การจัดส่งสินค้า การเรียกคืนสินค้า การแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติม การติดต่อผู้ขายหรือการแสดงหลักฐานในการทำสัญญา หรือการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริการ MyShop และร้านค้าผู้ขาย
(4) การทำแบบสำรวจเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ MyShop
(5) การใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อผู้ขาย
(6) เพื่อนำเสนอบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริการ MyShop หรือทำให้ร้านค้า MyShop ของท่านได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการใช้บริการของบุคคลภายนอก
(7) ประโยชน์อื่นใดตามที่ LINE เห็นสมควร

6. ความรับผิดชอบของผู้ขาย

6-1 ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดวิธีการส่งมอบสินค้าด้วยตนเอง ตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ซื้อ โดยผู้ขายจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำให้แน่ใจว่าผู้ซื้อจะได้รับสินค้าที่ซื้อภายในระยะเวลาตามที่ผู้ขายระบุไว้
ทั้งนี้ ผู้ขายอาจใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมจาก LINE ในการเชื่อมต่อข้อมูลขนส่งกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ตามที่ LINE ระบุไว้ได้ เพื่อที่ผู้ขายและผู้ซื้อจะสามารถติดตามสถานการณ์จัดส่งสินค้าได้ตลอดเวลาผ่านบริการ MyShop และ/หรือ LINE SHOPPING อย่างไรก็ดี ผู้ขายสามารถยกเลิกการใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมดังกล่าวได้ตลอดเวลา
เพื่อมิให้มีข้อสงสัย บริการฟีเจอร์เพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขายเท่านั้น LINE ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าทั้งหมด โดยผู้ขายจะต้องเรียกร้องหรือรับผิดชอบต่อผู้ขนส่งเท่านั้น นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ขายได้ใช้บริการฟีเจอร์เพิ่มเติมดังกล่าวแล้วนั้น ให้ถือว่าผู้ขายได้ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอกแล้วทันที
6-2 ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบรรจุหีบห่อ และการส่งมอบสินค้า ค่าจัดส่งสินค้าต่อผู้ขนส่ง (ซึ่งผู้ขายอาจเรียกเก็บจากผู้ซื้ออีกต่อหนึ่งได้) และความรับผิดและความเสี่ยงภัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
6-3 ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์จะพักการขายชั่วคราว, ประสบปัญหาในการจัดส่งสินค้า หรือประสบปัญหาอื่นใด อันส่งผลให้ร้านค้าไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ซื้อสินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้ขายอาจทำการเปิดโหมด “พักร้อน” ได้ที่หน้าการ “ตั้งค่า” ของร้านค้าของท่าน ทั้งนี้ เมื่อผู้ขายได้ทำการเปิดโหมด “พักร้อน” จะทำให้สินค้าของผู้ขายไม่แสดงผลในหน้าการค้นหา และอาจทำให้ผู้ขายเสียสิทธิ์ประโยชน์ในกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ผู้ขายได้เข้าร่วมในช่วงระยะเวลานั้น
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ร้านค้าผู้ขายไม่มีความเคลื่อนไหว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่ร้านค้าไม่มีธุรกรรมการขายกับผู้ซื้อ, ร้านค้าไม่ตอบข้อความแก่ผู้ซื้อ หรือเหตุอื่นใด เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน LINE จะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ขาย ผ่านช่องทางบัญชีไลน์ทางการ MyShop หรือช่องทางอื่นใดตามที่ LINE เห็นสมควร หากผู้ขายไม่ดำเนินการตอบกลับมายัง LINE ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อความดังกล่าวนั้น ให้ถือว่าผู้ขายประสงค์จะพักการขายชั่วคราว และ LINE ขอสงวนสิทธิ์ปรับสถานะของร้านค้าผู้ขายเป็นโหมด “ร้านค้าไม่มีการเคลื่อนไหว” ทันที โดยที่ LINE จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้ขายทั้งสิ้น
6-4 ผู้ขายตกลงว่าผู้ขายจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมระหว่างผู้ขายและ ผู้ซื้อ และจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากธุรกรรมดังกล่าวจาก LINE
6-5 ผู้ขายจะรับผิดชอบในการจัดการตามคำร้องขอของผู้ซื้อเกี่ยวกับการขอยกเลิก ขอคืนสินค้า ขอคืนเงิน การดูแลลูกค้า หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้ส่งคำสั่งซื้อสินค้า ผ่านบริการ MyShop ผู้ขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสั่งซื้อทุกประการ โดย LINE จะไม่เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ของผู้ซื้อ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูล การจัดส่งสินค้า หรือข้อมูลการชำระเงิน ผู้ขายจะต้องแสดงข้อมูลอย่างเหมาะสมผ่านบริการ MyShop เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถติดต่อผู้ขายได้ในกรณีขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกใด ๆ
6-6 ผู้ขายจะต้องใช้ระบบความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลคำสั่งซื้อ หรือเข้าถึงข้อมูลคำสั่งซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ขายจะรับผิดชอบต่อค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรั่วไหล และการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยอื่น ๆ

7. เงื่อนไขการชำระเงิน

7-1 ผู้ขายจะรับผิดชอบในการจัดหาวิธีการชำระเงินสำหรับการขายสินค้า รวมถึงบริการจัดส่งสินค้าที่มีการใช้และดำเนินการผ่านบริการ MyShop ด้วยตนเอง โดยผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ช่องทางการชำระเงินดังกล่าว (ถ้ามี) และ/หรือในการบริการจัดส่งสินค้า โดย LINE จะไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือ รับผิดในบรรดาความสูญหาย และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกระบวนการชำระเงินดังกล่าว
7-2 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อจะเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ขาย และ ผู้ซื้อ โดย ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินที่ผู้จัดส่งสินค้าได้ระบุไว้ต่างหาก

8. การรับรองและการรับประกัน

ผู้ขายรับรองและรับประกันต่อ LINE ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ขายตั้งอยู่และอยู่ในสถานะที่ดีภายใต้กฎหมายของประเทศที่ผู้ขายใช้บริการ  MyShop  และ
(2) ผู้ขายมีสิทธิ์และอำนาจในการให้สิทธิ์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายฉบับนี้โดยปราศจากการเรียกร้อง สิทธิยึดหน่วง และภาระผูกพันใด ๆ

9. การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ขายตกลงจะชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง LINE บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ของบริษัท กรรมการ พนักงาน รวมถึงตัวแทนของ LINE และผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ หรือบริการ MyShop จาก ข้อเรียกร้อง หรือการเรียกร้องใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ปรึกษากฎหมายตามที่เหมาะสม ที่บุคคลภายนอกได้เรียกร้อง อันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการที่ผู้ขายได้ฝ่าฝืน ข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขาย หรือ ข้อพิพาทระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ หรือ การที่ผู้ขาย ได้ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากผู้ขายไม่กระทำการปกป้องดังกล่าว LINE อาจจะทำการปกป้องโดยวิธีใด ๆ ตามที่ LINE เห็นสมควร และผู้ขายตกลงชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ปรึกษากฎหมายตามที่เหมาะสมที่ได้เกิดขึ้นต่อ LINE ในการปกป้องดังกล่าว นอกเหนือไปจากจำนวนเงินใด ๆ ที่ LINE อาจจะต้องชำระ เพื่อการระงับ ข้อพิพาทหรือการตัดสินใด ๆ การชดใช้ค่าเสียหายภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ จะยังคงมีผลบังคับอยู่ต่อไปแม้ว่าภายหลังจะมีการสิ้นสุด หรือ การยกเลิกการใช้บริการ MyShop ของผู้ขาย

10. การสงวนสิทธิ์การรับประกัน

บริการ MyShop การดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ ชุดข้อมูล และข้อมูล เป็นการให้บริการในลักษณะ “ตามที่เป็นอยู่นั้น” เว้นแต่จะได้ระบุอย่างชัดแจ้งในเอกสารฉบับนี้ LINE ปฏิเสธการรับประกัน และ/หรือ เงื่อนไขต่าง ๆ (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) ที่เกี่ยวกับบริการ MyShop ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัย และ/หรือ เงื่อนไขสภาพทางการค้า หรือคุณภาพของข้อมูล และความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ ความเหมาะสม กรรมสิทธิ์ การไม่ถูกละเมิด การไม่มีไวรัส หรือสินค้าเป็นไปตามคำพรรณนา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม

11. การจำกัดความรับผิด

ผู้ขายเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดอันเกิดขึ้นจากการใช้บริการ MyShop โดย LINE หรือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือบริษัทในเครือของ LINE ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลจากการผิดสัญญา (consequential damages) ความเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น (incidental damages) ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายต่อความสูญเสียทางกำไรของธุรกิจ ธุรกิจหยุดชะงัก ความสูญเสียในเชิงข้อมูลทางธุรกิจ หรือความสูญเสียทางการเงินอื่น ๆ) ที่เกิดจากข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายนี้ หรือการใช้ หรือการไม่สามารถใช้สินค้าใด ๆ หรือ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับความล่าช้า หรือการไม่สามารถใช้บริการ MyShop หรือการบริการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ หรือ อันเกิดจากการส่งมอบสินค้า หรือไม่สามารถส่งมอบสินค้า หรือ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลใด ๆ และซอฟต์แวร์ที่ได้รับผ่านบริการ MyShop หรือ ไม่ว่าในกรณีอื่นใด เกิดจากการใช้บริการ MyShop ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของสัญญา ละเมิด ประมาทเลินเล่อ ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือ ไม่ว่าในกรณีอื่นใด แม้ว่า LINE ได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ในเรื่อง ความเสียหายดังกล่าว ข้อมูลคำสั่งซื้อ เช่น การเรียกเก็บเงิน หรือ ที่อยู่ที่จัดส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน อาจจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าซึ่ง LINE ไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้ขายรับทราบและตกลงว่า การจำกัดความรับผิด การสงวนสิทธิการรับประกัน และการจำกัดการชดใช้ ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงอันไม่อาจแบ่งแยกได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ในกรณีที่การละเมิด ทั้งหมด และ พื้นฐานของข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขาย) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นในการ ต่อรองระหว่างคู่สัญญา

12. การยกเลิกการใช้บริการ MyShop

ผู้ขายอาจยกเลิกการใช้บริการ MyShop ในเวลาใดก็ได้ ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์ยกเลิกการใช้บริการ MyShop ผู้ขายจะต้องแจ้งความประสงค์มายัง LINE ตามวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดที่มีต่อผู้ซื้อ และ LINE อย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อก่อนยกเลิกการใช้บริการเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี LINE สงวนสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ขายดำเนินการ หรือมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายได้ หลังจากที่ผู้ขายได้ยกเลิกการใช้บริการ MyShop ไปแล้ว หาก LINE พบในภายหลังว่าผู้ขายได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายฉบับนี้

13. นโยบายความเป็นส่วนตัว

13-1 LINE ถือว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ขายเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
13-2 LINE สัญญาจะปกป้องความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขายตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว LINE
13-3 LINE สัญญาจะใช้ความระมัดระวัง และความใส่ใจสูงสุดเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย เพื่อความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่องของข้อมูลทั้งหมดของผู้ขาย
13-4 LINE อาจติดตั้งโปรแกรมชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟแวร์ (SDK) ของบุคคลภายนอกในบริการ MyShop เพื่อวิเคราะห์สถานะของการใช้บริการ MyShop และเพื่ออนุญาตให้บุคคลภายนอก ซึ่งรวมไปถึงผู้โฆษณา เผยแพร่โฆษณาในนามของ LINE และเพื่อวัดระดับความมีประสิทธิภาพในการโฆษณานั้น ทั้งนี้ โปรแกรมชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟแวร์ (SDK) อาจเก็บข้อมูลของผู้ขายโดยตรง และผู้ขายสามารถเลือกที่จะระงับหรือกลับมารับโฆษณาที่ส่งให้ตามข้อมูลของผู้ขายเมื่อใดก็ได้
สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขายซึ่งถูกประมวลผลโดยบุคคลภายนอกผ่านโปรแกรม หรือวิธีการอื่นใดซึ่งให้บริการบริการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้น จะเป็นไปตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ โปรดคลิก “ที่นี่” เพื่อยืนยันข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมไปถึงวิธีการระงับหรือกลับมารับโฆษณา

14. บททั่วไป

14-1 ความล่าช้า หรือการไม่ดำเนินการใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายฉบับนี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิใด ๆ ในข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายโดย LINE อนึ่ง หากข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายนี้ไม่สมบูรณ์ ไม่มีผลบังคับภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวมีผลใช้บังคับอยู่ได้มากที่สุดเท่าที่จะบังคับได้ (และแยกออกจากข้อกำหนดอื่น ๆ ในกรณีที่ข้อกำหนดดังกล่าวไม่มีผลบังคับอย่างสิ้นเชิง) ส่วนข้อกำหนดอื่น ๆ ในข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ต่อไปอย่างสมบูรณ์ ข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายนี้มีผลผูกพันและเป็นประโยชน์ต่อ LINE บริษัทในเครือของ LINE และผู้รับโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาต
14-2 LINE สงวนสิทธิแต่ฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือ ยกเลิกข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง และ ข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยผู้ขายมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนดการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง และ ข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายก่อนการใช้บริการ MyShop ในแต่ละครั้ง การที่ผู้ขายยังคงใช้บริการ MyShop อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือว่าผู้ขายยอมรับและตกลงในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
14-3 ข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายฉบับนี้ให้ใช้กฎหมายญี่ปุ่นบังคับ โดยไม่ต้องคำนึงถึง การใช้กฎหมายขัดกัน หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวนั้น ผู้ขายตกลงให้ศาลแขวงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ
14-4 ผู้ขายรับประกันต่อ LINE ว่าผู้ขายไม่ใช่ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
14-5 ผู้ขายจะรักษาข้อมูลความลับของ LINE และ จะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก LINE
14-6 ข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายฉบับนี้ ให้ใช้บังคับกับผู้ขายที่ LINE พิจารณาว่าอยู่ในประเทศไทย ในกรณีที่มีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดการใช้บริการสำหรับผู้ขายฉบับนี้ กับข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้ที่ LINE แปลเป็นภาษาใดๆ ให้ใช้บังคับตามต้นฉบับข้อกำหนดที่เป็นภาษาอังกฤษ

จัดทำเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565