เฟ้นหาร้านค้าเพิ่มโอกาสทำยอดพุ่งในเดือนสิงหานี้!

webclip.png
21 Jul 2022

จะร้านค้าหน้าใหม่ หรือมือเก๋าก็จอยน์ได้...
เฟ้นหาร้านดังอัพยอดขายกับแคมเปญ
Take me to the MOON
จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า ขอขนมอร่อยแรง!

เพียงแค่คุณเป็นร้านค้าเข้าเงื่อนไข...

  • จำหน่ายสินค้าใดก็ได้ภายใต้ 3 หมวดหมู่ด้านล่าง
    1. ขนมไหว้พระจันทร์
    2. ชา หรือ น้ำผลไม้ หรือ เครื่องดื่ม
    3. ผลไม้
  • สร้างสินค้า ขั้นต่ำ 3 ชิ้น

เช็คลิสต์ 3 ข้อง่ายๆเข้าร่วมแคมเปญ

ถ้ายังมีคำถาม อย่ารอช้า! 

ติดต่อทีมงาน LINE SHOPPING Seller ได้เลย พวกเราพร้อมช่วยเหลือคุณทุกวัน เวลา 10:00-20:00 น. แอดไลน์ @linemyshop หรือคลิกที่นี่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะสำหรับร้านค้า สำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING Take Me To The Moon 

1.ชื่อกิจกรรม : LINE SHOPPING Take Me To The Moon

2.ระยะเวลากิจกรรม : 16 สิงหาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

3.ผู้จัดกิจกรรม : กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “LINE”)

4.รายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

4.1.เป็นร้านค้าที่ได้รับอนุญาตจากทีมงานบริษัท
4.2.ร้านค้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับร้านค้าฉบับนี้
4.3.ร้านค้าสามารถสมัครกิจกรรมนี้ผ่านช่องทาง https://oaplus.line.biz/
4.4.ต้องมีสต็อกสินค้าที่เพียงพอ และสามารถดำเนินการขายผ่านระบบ LINE MyShop ที่กำหนดไว้ ได้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้
4.5.ร้านค้าต้องเปิดใช้งานระบบ LINE MyShop และอัปโหลดสินค้าที่จะวางขายขั้นต่ำ 5 รายการ
4.6.ร้านค้าต้องมีการเปิดใช้บริการรับชำระเงินกับ Rabbit LINE Pay หรือเป็นบัญชีร้านค้าที่ได้รับการตรวจสอบเรียบร้อย (Verified Account)
4.7.บัญชีทางการ (LINE Official Account) ของร้านค้า ต้องมีจำนวนเพื่อนติดตามตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป หรือมียอดขายในเดือนที่แล้ว ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

5.ประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม : วันประกาศผล : 9 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น. ผ่าน @linemyshop คลิกที่นี่

6.สิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ร้านค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน ร้านค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

6.1.ร้านค้าจะได้รับสิทธิ์ขายสินค้าหรือบริการ บนหน้าเว็บไซด์ LINE SHOPPING Home Page หลัก และ/หรือ Event Page โดยทีมงานบริษัทจะพิจารณาช่วงเวลาที่ได้รับสิทธิ์ขายตามความเหมาะสมแต่เพียงผู้เดียวในแต่ละครั้งต่อไป
6.2.ร้านค้าจะได้รับการโปรโมทสินค้าจาก LINE SHOPPING บนสื่อและช่องทางต่าง ๆ ตามที่ทีมงานบริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมแต่เพียงผู้เดียวในแต่ละครั้งต่อไป

7.เงื่อนไขทั่วไป

7.1.เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE MyShop (สำหรับผู้ขาย) ) https://linemyshop.com/terms/seller-terms-of-service และเป็นไปตามแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน LINE MyShop สำหรับผู้ค้า ตามลิงก์ที่ระบุไว้นี้ https://linemyshop.com/terms/seller-guideline รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขัดกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสำหรับการใช้บริการ LINE MyShop (สำหรับผู้ขาย)
7.2.LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกร้านค้าที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว
7.3.LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่เพียงผู้เดียว หรือ อาจขอให้ร้านค้าส่งแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์มาให้ LINE เป็นผู้พิจารณาปรับแก้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมนี้
7.4.LINE ขอสงวนสิทธิ์จัดการข้อมูลร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งรวมไปถึงการแสดงผลผ่านออนไลน์ในหน้ากิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแสดงผล ทั้งนี้ ข้อกำหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE MyShop สำหรับร้านค้า และเป็นไปตามแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน LINE MyShop สำหรับผู้ค้า และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ LINE MyShop (สำหรับผู้ขาย)
7.5.สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
7.6.สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
7.7.LINE ขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น
7.8.LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.9.ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจาก LINE ให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
7.10.LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ หรือ ระงับการให้รางวัลทุกกรณี หากบริษัทตรวจพบว่า ร้านค้าที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้ เกิดจากการกระทำโดยไม่สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
7.11.การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE Shopping นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ LINE จัดกิจกรรม LINE Shopping นี้ LINE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (1) เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน (2) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับรางวัล (3) เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (4) เพื่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล (5) เพื่อการประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมถึงการประกาศผลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) (6) เพื่อการตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด (8) เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม LINE Shopping นี้ 
นอกจากนี้ LINE จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด
LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรมกับ LINE ทั้งนี้ LINE อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ LINE หรือหาก LINE มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
7.12.การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: LINE อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของ LINE เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE Shopping นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ LINE Company (Thailand) Co., Ltd. ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp  
7.13.ผู้ขายตกลงให้สิทธิ LINE ในการใช้และทำสำเนาเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า กู๊ดวิลล์ (Goodwill) ชื่อ/ตราสินค้าของผู้ขาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือ การเข้าร่วมกิจกรรม LINE Shopping ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ขาย โดยผู้ขายจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าแห่งการใช้สิทธิดังกล่าวจาก LINE 

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023