ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมทร้านกับ LINE SHOPPING ในอีเวนท์ร้านดัง โปรเด็ด

webclip.png
22 Nov 2021

ระยะเวลาการสมัครและการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยแบ่งรอบการรับสมัครออกเป็น 4 รอบ ดังนี้
 • รอบที่ 1 : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 - 28 พฤศจิกายน 2564
 • รอบที่ 2 : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 6 ธันวาคม 2564
 • รอบที่ 3 : วันที่ 7 ธันวาคม 2564 – 12 ธันวาคม 2564
 • รอบที่ 4 : วันที่ 14 ธันวาคม 2564 – 19 ธันวาคม 2564

2. ระยะเวลาของกิจกรรมนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “LINE”) 

รายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ช่องทางการรับสมัครกิจกรรม
  ร้านค้าต้องสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ผ่านช่องทาง “แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 • เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
 1. ร้านค้าต้องเปิดใช้งานระบบ MyShop ใหม่ในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2564
 2. ร้านค้าต้องอัปโหลดสินค้าที่จะวางขายขั้นต่ำ 3 รายการ (3 SKU)
 3. ร้านค้าต้องสมัครและเปิดใช้บริการ Rabbit LINE Pay ก่อนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 4. ร้านค้าต้องมียอดขายผ่าน MyShop ที่ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต หรือ Rabbit LINE Pay เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท ในเดือนพฤศจิกายน 2564 หรือธันวาคม 2564 เดือนใดเดือนหนึ่ง (ไม่สามารถนำยอดขายในแต่ละเดือนรวมกันได้)
 5. ร้านค้าจะต้องมีผู้ติดตามในบัญชีทางการไลน์ (LINE Official Account) เป็นจำนวนอย่างน้อย 1,000 คน ทั้งนี้ บริษัทจะนับจำนวนผู้ติดตามทั้งหมด โดยแบ่งเป็น 4 รอบ ดังนี้
 • รอบที่ 1: นับจำนวนผู้ติดตาม ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 • รอบที่ 2: นับจำนวนผู้ติดตาม ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564
 • รอบที่ 3: นับจำนวนผู้ติดตาม ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564
 • รอบที่ 4: นับจำนวนผู้ติดตาม ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2564

6. ร้านค้าจะต้องจัดทำโปรโมชั่น หรือทำการส่งเสริมการขาย ที่สร้างความสนใจให้กับผู้ซื้อ ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรมนี้

หมายเหตุ : ร้านค้าจะต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และข้อมูลอื่น ๆ ของร้านค้าเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากข้อมูลผิดพลาด ซึ่งเป็นเหตุทำให้ร้านค้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

ร้านค้าที่สมัครเข้ามา และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน จะได้รับการโปรโมทร้านค้าร่วมกับ LINE SHOPPING ในอีเวนท์ “ร้านดัง โปรเด็ดในระหว่างวันที่ [3 ธันวาคม 2564] ถึงวันที่ [31 มกราคม 2565] ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น

 • LINE SHOPPING Official Account
 • MyShop Official Account
 • หน้าอีเวนท์ LINE SHOPPING
 • และสื่ออื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

การประกาศผลที่ได้รับสิทธิประโยชน์

บริษัทจะประกาศรายชื่อร้านที่ได้รับสิทธิประโยชน์ผ่านช่องทางบัญชีทางการ MyShop (@linemyshop) ตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้

 • รอบที่ 1: สำหรับร้านค้าที่สมัครเข้ามาในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 - 28 พฤศจิกายน 2564 บริษัทจะประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับการโปรโมทร่วมในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.
 • รอบที่ 2: สำหรับร้านค้าที่สมัครเข้ามาในช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 6 ธันวาคม 2564 บริษัทจะประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับการโปรโมทร่วมในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น.
 • รอบที่ 3: สำหรับร้านค้าที่สมัครเข้ามาในช่วงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 – 12 ธันวาคม 2564 บริษัทจะประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับการโปรโมทร่วมในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น.
 • รอบที่ 4: สำหรับร้านค้าที่สมัครเข้ามาในช่วงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 – 19 ธันวาคม 2564 บริษัทจะประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับการโปรโมทร่วมในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น.

เงื่อนไขทั่วไป

 1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย)

และเป็นไปตามแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน MyShop สำหรับผู้ค้า ตามลิงก์ที่ระบุไว้นี้ https://linemyshop.com/terms/seller-guideline รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขัดกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสำหรับการใช้บริการ LINE MyShop (สำหรับผู้ขาย)

 1. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกร้านค้าที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว
 2. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่เพียงผู้เดียว หรือ อาจขอให้ร้านค้าส่งแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์มาให้ LINE เป็นผู้พิจารณาปรับแก้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมนี้
 3. LINE ขอสงวนสิทธิ์จัดการข้อมูลร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งรวมไปถึงการแสดงผลผ่านออนไลน์ในหน้ากิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแสดงผล ทั้งนี้ ข้อกำหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MyShop สำหรับร้านค้า และเป็นไปตามแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน MyShop สำหรับผู้ค้า และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย)
 4. สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 5. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 6. LINE ขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น
 7. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจาก LINE ให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 9. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ หรือ ระงับการให้รางวัลทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทตรวจพบว่า ร้านค้าที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้ เกิดจากการกระทำโดยไม่สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าร้านค้า (โดยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น) กระทำการฉ้อฉล หลอกลวง ทุจริต หรือกระทำการอื่นใด อันทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ บริษัทอาจดำเนินคดีทางกฎหมายกับร้านค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้องที่กระทำผิดกฎหมาย รวมไปถึงดำเนินการปรับเงินจำนวน 3 เท่า ของค่าเสียหายทั้งหมดที่ LINE ได้รับ หรือ ระงับการใช้งาน MyShop ตามไลน์ไอดีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นตามระยะเวลาสมควร หรือระงับการเป็นร้านค้า หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ LINE เห็นสมควรต่อไป
 10. ในกรณีที่ร้านค้าประสบปัญหาใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการรับโอนเงินที่เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมนี้ บริษัท เอชอาร์ ไอ-คอนเซปต์ จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบกับร้านค้าแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทำของบริษัท
 11. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ LINE จัดกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ LINE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (1) เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน (2) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับรางวัล (3) เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (4) เพื่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล (5) เพื่อการประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมถึงการประกาศผลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) (6) เพื่อการตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด (8) เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม LINE SHOPPING นี้
  นอกจากนี้ LINE จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด
  LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรมกับ LINE ทั้งนี้ LINE อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ LINE หรือหาก LINE มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
 12. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: LINE อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของ LINE เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ LINE Company (Thailand) Co., Ltd. ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp
 13. ผู้ขายตกลงให้สิทธิ LINE ในการใช้และทำสำเนาเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า กู๊ดวิลล์ (Goodwill) ชื่อ/ตราสินค้าของผู้ขาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือ การเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ขาย โดยผู้ขายจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าแห่งการใช้สิทธิดังกล่าวจาก LINE 

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023