ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมทร้านกับ LINE SHOPPING ในอีเวนท์ร้านดัง โปรเด็ด

webclip.png
22 Nov 2021

ระยะเวลาการสมัครและการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยแบ่งรอบการรับสมัครออกเป็น 4 รอบ ดังนี้
 • รอบที่ 1 : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 - 28 พฤศจิกายน 2564
 • รอบที่ 2 : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 6 ธันวาคม 2564
 • รอบที่ 3 : วันที่ 7 ธันวาคม 2564 – 12 ธันวาคม 2564
 • รอบที่ 4 : วันที่ 14 ธันวาคม 2564 – 19 ธันวาคม 2564

2. ระยะเวลาของกิจกรรมนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “LINE”) 

รายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ช่องทางการรับสมัครกิจกรรม
  ร้านค้าต้องสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ผ่านช่องทาง “แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 • เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
 1. ร้านค้าต้องเปิดใช้งานระบบ MyShop ใหม่ในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2564
 2. ร้านค้าต้องอัปโหลดสินค้าที่จะวางขายขั้นต่ำ 3 รายการ (3 SKU)
 3. ร้านค้าต้องสมัครและเปิดใช้บริการ Rabbit LINE Pay ก่อนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 4. ร้านค้าต้องมียอดขายผ่าน MyShop ที่ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต หรือ Rabbit LINE Pay เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท ในเดือนพฤศจิกายน 2564 หรือธันวาคม 2564 เดือนใดเดือนหนึ่ง (ไม่สามารถนำยอดขายในแต่ละเดือนรวมกันได้)
 5. ร้านค้าจะต้องมีผู้ติดตามในบัญชีทางการไลน์ (LINE Official Account) เป็นจำนวนอย่างน้อย 1,000 คน ทั้งนี้ บริษัทจะนับจำนวนผู้ติดตามทั้งหมด โดยแบ่งเป็น 4 รอบ ดังนี้
 • รอบที่ 1: นับจำนวนผู้ติดตาม ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 • รอบที่ 2: นับจำนวนผู้ติดตาม ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564
 • รอบที่ 3: นับจำนวนผู้ติดตาม ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564
 • รอบที่ 4: นับจำนวนผู้ติดตาม ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2564

6. ร้านค้าจะต้องจัดทำโปรโมชั่น หรือทำการส่งเสริมการขาย ที่สร้างความสนใจให้กับผู้ซื้อ ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรมนี้

หมายเหตุ : ร้านค้าจะต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และข้อมูลอื่น ๆ ของร้านค้าเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากข้อมูลผิดพลาด ซึ่งเป็นเหตุทำให้ร้านค้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

ร้านค้าที่สมัครเข้ามา และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน จะได้รับการโปรโมทร้านค้าร่วมกับ LINE SHOPPING ในอีเวนท์ “ร้านดัง โปรเด็ดในระหว่างวันที่ [3 ธันวาคม 2564] ถึงวันที่ [31 มกราคม 2565] ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น

 • LINE SHOPPING Official Account
 • MyShop Official Account
 • หน้าอีเวนท์ LINE SHOPPING
 • และสื่ออื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

การประกาศผลที่ได้รับสิทธิประโยชน์

บริษัทจะประกาศรายชื่อร้านที่ได้รับสิทธิประโยชน์ผ่านช่องทางบัญชีทางการ MyShop (@linemyshop) ตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้

 • รอบที่ 1: สำหรับร้านค้าที่สมัครเข้ามาในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 - 28 พฤศจิกายน 2564 บริษัทจะประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับการโปรโมทร่วมในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.
 • รอบที่ 2: สำหรับร้านค้าที่สมัครเข้ามาในช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 6 ธันวาคม 2564 บริษัทจะประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับการโปรโมทร่วมในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น.
 • รอบที่ 3: สำหรับร้านค้าที่สมัครเข้ามาในช่วงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 – 12 ธันวาคม 2564 บริษัทจะประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับการโปรโมทร่วมในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น.
 • รอบที่ 4: สำหรับร้านค้าที่สมัครเข้ามาในช่วงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 – 19 ธันวาคม 2564 บริษัทจะประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับการโปรโมทร่วมในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น.

เงื่อนไขทั่วไป

 1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย)

และเป็นไปตามแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน MyShop สำหรับผู้ค้า ตามลิงก์ที่ระบุไว้นี้ https://linemyshop.com/terms/seller-guideline รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขัดกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสำหรับการใช้บริการ LINE MyShop (สำหรับผู้ขาย)

 1. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกร้านค้าที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว
 2. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่เพียงผู้เดียว หรือ อาจขอให้ร้านค้าส่งแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์มาให้ LINE เป็นผู้พิจารณาปรับแก้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมนี้
 3. LINE ขอสงวนสิทธิ์จัดการข้อมูลร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งรวมไปถึงการแสดงผลผ่านออนไลน์ในหน้ากิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแสดงผล ทั้งนี้ ข้อกำหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MyShop สำหรับร้านค้า และเป็นไปตามแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน MyShop สำหรับผู้ค้า และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย)
 4. สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 5. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 6. LINE ขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น
 7. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจาก LINE ให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 9. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ หรือ ระงับการให้รางวัลทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทตรวจพบว่า ร้านค้าที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้ เกิดจากการกระทำโดยไม่สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าร้านค้า (โดยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น) กระทำการฉ้อฉล หลอกลวง ทุจริต หรือกระทำการอื่นใด อันทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ บริษัทอาจดำเนินคดีทางกฎหมายกับร้านค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้องที่กระทำผิดกฎหมาย รวมไปถึงดำเนินการปรับเงินจำนวน 3 เท่า ของค่าเสียหายทั้งหมดที่ LINE ได้รับ หรือ ระงับการใช้งาน MyShop ตามไลน์ไอดีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นตามระยะเวลาสมควร หรือระงับการเป็นร้านค้า หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ LINE เห็นสมควรต่อไป
 10. ในกรณีที่ร้านค้าประสบปัญหาใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการรับโอนเงินที่เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมนี้ บริษัท เอชอาร์ ไอ-คอนเซปต์ จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบกับร้านค้าแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทำของบริษัท
 11. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ LINE จัดกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ LINE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (1) เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน (2) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับรางวัล (3) เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (4) เพื่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล (5) เพื่อการประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมถึงการประกาศผลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) (6) เพื่อการตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด (8) เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม LINE SHOPPING นี้
  นอกจากนี้ LINE จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด
  LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรมกับ LINE ทั้งนี้ LINE อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ LINE หรือหาก LINE มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
 12. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: LINE อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของ LINE เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ LINE Company (Thailand) Co., Ltd. ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp
 13. ผู้ขายตกลงให้สิทธิ LINE ในการใช้และทำสำเนาเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า กู๊ดวิลล์ (Goodwill) ชื่อ/ตราสินค้าของผู้ขาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือ การเข้าร่วมกิจกรรม LINE SHOPPING ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ขาย โดยผู้ขายจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าแห่งการใช้สิทธิดังกล่าวจาก LINE 

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
ปรนนิบัตผิวให้เด้ง รวม 5 ไอเท็มวิธีดูแลผิวหน้าร้อน

ปรนนิบัตผิวให้เด้ง รวม 5 ไอเท็มวิธีดูแลผิวหน้าร้อน

รวบรวมเหล่าไอเท็มที่ขาดไม่ได้ในวิธีดูแลผิวหน้าร้อน เพื่อให้ผิวเด้งเนียนใสไปกันแบบสุดๆ

อยากขายดีต้องมี MyShop! ขายดี ร้านดัง ยอดขายปัง เหมือนร้านดังบน Social

อยากขายดีต้องมี MyShop! ขายดี ร้านดัง ยอดขายปัง เหมือนร้านดังบน Social

ดาราเซเลบริตี้คนดังในวงการบันเทิงก็เช่นกัน หลายคนสร้างรายได้อู้ฟู่มากกว่าทำงานในวงการด้วยซ้ำ ยุคนี้ใครๆ ก็มาขายของกัน เพราะมันขายง่ายเพราะมีตัวช่วยขายดีอย่าง MyShop

อยากได้ฟอนต์สวยๆ ฟรีไว้ใช้ วันนี้ MyShop รวบรวมไว้ให้! โหลดเลย!

อยากได้ฟอนต์สวยๆ ฟรีไว้ใช้ วันนี้ MyShop รวบรวมไว้ให้! โหลดเลย!

เบื่อฟอนต์มาตรฐานเดิมๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ลองเปลี่ยนมาใช้ฟอนต์สวยๆ ฟรี ที่ MyShop รวมรวมมาให้คุณ

my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LINE Corporation 2021