LINE POINTS BACK: ซื้อสินค้าจาก LINE SHOPPING เพื่อรับ LINE POINTS สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2564

webclip.png
30 Jan 2021

* โปรดอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียดตามด้านล่าง เพื่อรับ LINE POINTS ก่อนช้อปกับ LINE SHOPPING *

เงื่อนไขร่วมกิจกรรมรับ LINE POINTS

 1. คุณต้องทำการเข้าระบบไลน์ (Log-in) และ คลิกเลือกซื้อสินค้าผ่านหน้าหลักของ LINE SHOPPING (Home Page) หรือสื่อต่าง ๆ ของ LINE SHOPPING อาทิ บัญชีทางการ LINE SHOPPING (LINE SHOPPING Official Account), Facebook page: LINE SHOPPING Thailand รวมทั้งแบนเนอร์ต่าง ๆ ของ LINE SHOPPING เท่านั้น จากนั้น ทำคำสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในหน้ารายละเอียดสินค้า (Product Description) และชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay ทันที โดยที่ไม่ผ่านหน้าแชท หรือแพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชันอื่นใดก่อนการชำระเงินสำเร็จ (ผู้ที่กดสั่งซื้อสินค้าผ่านบัญชี LINE Official Account ของร้านค้าโดยตรง ที่เปิดใช้ระบบ MyShop จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้)

 2. แคมเปญ LINE POINTS BACK นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หากคุณทำการซื้อสินค้าก่อนวันและเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับ LINE POINTS

 3. จำนวน LINE POINTS ที่คุณจะได้รับขึ้นอยู่กับมูลค่าของคำสั่งซื้อสำเร็จต่อออเดอร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  (โดยคำนวณจากราคาสินค้าหลังหักส่วนลดต่าง ๆ แต่ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า) และ วันที่คุณทำคำสั่งซื้อสำเร็จตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อ
  ไปนี้


ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น. หรือหากจำนวน LINE POINTS หมดก่อน

 • มูลค่าคำสั่งซื้อตั้งแต่ 500-999 บาท ต่อออเดอร์ รับ LINE POINTS x 2 จำนวน 200 พอยท์ จำกัดสิทธิ์สำหรับ 9,600 ออเดอร์แรก เท่านั้น
 • มูลค่าคำสั่งซื้อตั้งแต่ 1,000 บาท ต่อออเดอร์ขึ้นไป รับ LINE POINTS x 2 จำนวน 400 พอยท์ จำกัดสิทธิ์สำหรับ 3,200 ออเดอร์แรก เท่านั้น

หมายเหตุ: 

 • จำกัดจำนวน LINE POINTS สูงสุด 800 พอยท์ต่อ 1 บัญชีไลน์ (LINE Account)
 • จำนวน LINE POINTS ที่แจกในระยะเวลาดังกล่าวเป็นจำนวน LINE POINTS x2 จากระยะเวลาระหว่างวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว
 • ผู้ที่ซื้อสินค้าและได้รับ LINE POINTS x2 ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้ จึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลต่อที่ 2 ในกิจกรรม "ยิ่งช้อป ยิ่งได้! LINE SHOPPING จัดหนัก แจก LINE POINTS BACK x2 พร้อมลุ้นรับของรางวัล กว่า 200 รายการ"

ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 23.59 หรือหากจำนวน LINE POINTS หมดก่อน

 • มูลค่าคำสั่งซื้อตั้งแต่ 500-999 บาท ต่อออเดอร์ รับ LINE POINTS 100 พอยท์ จำกัดสิทธิ์สำหรับ 28,800 ออเดอร์แรก เท่านั้น
 • มูลค่าคำสั่งซื้อตั้งแต่ 1,000 บาท ต่อออเดอร์ขึ้นไป รับ LINE POINTS 200 พอยท์ จำกัดสิทธิ์สำหรับ 9,600 ออเดอร์แรก เท่านั้น

หมายเหตุ:

จำกัดจำนวน LINE POINTS สูงสุด 600 พอยท์ต่อ 1 บัญชีไลน์ (LINE Account)

    4. 1 บัญชีไลน์ (LINE Account) มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง และจำกัดจำนวน LINE POINTS รวมสูงสุด 1,400 พอยท์ต่อ 1 บัญชีไลน์ (LINE Account) ตลอดกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2564

    5. 
คุณจะไม่ได้รับ LINE POINTS ทั้งหมดหากคุณทำการยกเลิกออเดอร์นั้น ๆ หรือ ยกเลิกรายการสินค้าใดรายการหนึ่งในออเดอร์นั้น ๆ หรือ การสั่งซื้อสินค้าออเดอร์นั้นไม่สำเร็จ หรือ การจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้

    6. 
ในกรณีที่จำนวนออเดอร์ หรือ LINE POINTS ถูกใช้ครบตามจำนวนที่ระบุในข้อ 3) แล้ว ระบบจะมีการแจ้งเตือน (Notification) ก่อนการชำระเงิน

    7. หากคุณได้รับสินค้าเรียบร้อยและปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับ LINE POINTS ตามที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ https://contact-cc.line.me  พร้อมแนบหลักฐานเพื่อใช้ตรวจสอบ ดังนี้ 

 • เลขที่คำสั่งซื้อ (order number)
 • ภาพถ่ายจากหน้าจอ (screen capture) ที่แสดงถึงข้อมูลการรับ LINE POINTS ของออเดอร์นั้น ๆ

   8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไข กิจกรรม หรือของรางวัลใด ๆ ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   9. 
ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในกระบวนการผลิต จำหน่ายสินค้า คุณภาพสินค้า การบรรจุ การจัดส่งสินค้า การชำระเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในภายหลังทั้งสิ้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดจากกระบวนการดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท

  10. หากมีกรณีโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และตัดสินแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ คำติดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

  11. 
หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้ LINE POINTS ในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ์ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืน LINE POINTS ทั้งหมดจากบัญชีของท่านที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ ระงับบัญชีของท่านในการรับ/ใช้ LINE POINTS จากกิจกรรม หรือ บริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำติดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

  12. บริษัทจะมีการส่งข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ไปยังบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชัน จำกัด เพื่อประโยชน์ในการจัดการกิจกรรมและมอบให้ LINE POINTS ให้แก่คุณ

เงื่อนไขการได้รับและใช้ LINE POINTS

 1. หากคุณทำการซื้อสินค้าสำเร็จ สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับ LINE POINTS ได้ที่หน้า MY ORDER
 2. คุณจะได้รับ LINE POINTS ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ร้านค้าเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเป็นจัดส่งแล้ว (Shipped) และสินค้าถูกจัดส่งเป็นที่เรียบร้อยเท่านั้น
 3. เมื่อ LINE POINTS ถูกโอนเข้าบัญชีไลน์ของคุณแล้ว จะมีการแจ้งเตือน (Notification) ผ่านบัญชีทางการ LINE Wallet (LINE Wallet Official Account) เพื่อเป็นการยืนยันการรับ LINE POINTS
 4. LINE POINTS ที่คุณได้รับมีมูลค่า 1 พอยท์ = 1 บาท สามารถนำไปซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทาง LINE STORE https://store.line.me/home และการชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay ทั้งออนไลน์และตามเค้าน์เตอร์ต่าง ๆ
 5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหาการได้รับหรือใช้งาน LINE POINTS ได้ที่ https://contact-cc.line.me/
 6. นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ LINE POINTS ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ LINE POINTS เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในลิงก์ คลิก

มาช้อปสินค้า เพื่อรับ LINE POINTS กันเลย >> คลิก

ทำอย่างไรถึงจะได้ LINE POINTS BACK >> คลิก

LINE POINTS ใช้ทำอะไรได้บ้าง >> คลิก

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023