ขั้นตอนการยืนยันตัวตนสำหรับร้านค้าที่เปิดใช้งาน Rabbit LINE Pay เพื่อความรวดเร็วในการได้รับเงินโอนเข้าบัญชี

webclip.png
19 Nov 2021

ยืนยันตัวตน Rabbit LINE Pay วันนี้เพื่อความรวดเร็วในการได้รับเงินโอนเข้าบัญชี

สำหรับร้านค้า ที่มีการเปิดใช้งานการชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay สำหรับบุคคลทั่วไป แล้วยังไม่ได้ยืนยันตัวตนผ่านการส่งเอกสาร ไปให้ Rabbit LINE Pay

ให้ส่งอีเมลไปที่ dl_screen_th@linecorp.com

 1. ระบุหัวข้ออีเมล [ส่งเอกสารยืนยันตัวตนร้านค้า] ตามด้วยชื่อร้านค้า
  เช่น [ส่งเอกสารยืนยันตัวตนร้านค้า] ร้านน้องลินขายดี

 2. พร้อมเขียนเนื้อหาในอีเมล ดังนี้

  ชื่อร้านค้า :
  ชื่อผู้ลงทะเบียนใช้งาน :
  เลขที่บัตรประชาชน :
  ชื่อ LINE OA :
  Merchant ID* :

  *สามารถดู Merchant Id ของร้านได้ที่ >> เมนู 'ตั้งค่าร้านค้า' เลือก 'ตั้งค่าช่องทางชําระเงิน' (Merchant ID จะขึ้นต้นด้วย LCI_ หรือ LCC_)

 3. แนบเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ดังนี้

  • สําเนาบัตรประชาชนของเจ้าของร้าน (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
  • ภาพ Selfie เจ้าของร้านขณะถือบัตรประชาชน
  • สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ที่ใช้สำหรับรับเงิน)

* อย่าลืมเซ็นสำเนาถูกต้องในเอกสาร *

(ร้านค้าสามารถวางบัตรประชาชนตัวจริง โดยวางบัตรประชาชนบนกระดาษเปล่าและเซ็นเอกสาร
หรือสามารถเซ็นแบบดิจิตอล) 

หมายเหตุ: ชื่อ-นามสกุลของเอกสารทั้งหมดจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน

หมายเหตุ

 1. สําเนาเอกสารต้องชัดเจน ไม่ดํามืด เป็นเงา จนไม่สามารถอ่านหรือตรวจสอบได้
 2. สําเนาจะต้องมีการเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง โดยเซ็นด้วยปากกาหมึกธรรมดาเส้นปกติ (หลีกเลี่ยงการใช้ปากกาเส้นหนาทึบ) โดยไม่ทับตัวเลขหรือตัวหนังสือ
 3. ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)​

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงาน Rabbit LINE Pay ได้ทางอีเมล dl_screen_th@linecorp.com
หมายเหตุ: หากร้านยืนยันตัวตนด้วยการส่งเอกสารเเล้ว จะไม่ต้องยืนยันอีกครั้ง

----------------------------------------------------------------------------------

วิธีการตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารยืนยันตัวตน

 1. ไปยัง oaplus.line.biz
 2. เลือกเมนูตั้งค่าร้านค้า > ตั้งค่าช่องทางชำระเงิน > ตรวจสอบยอดเงินโอน
 3. เลือก Merchant Basic info
 4. เลือก Merchant Information
 5. ตรวจสอบสถานะ โดยหากแสดงตัว Y หมายถึงร้านค้าส่งเอกสารและได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
  แต่หากแสดงตัว N หมายถึงร้านค้ายังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ สามารถนำส่งเอกสารได้ที่ปุ่ม “อัปโหลดเอกสาร”
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
 

สำหรับการสมัครแบบนิติบุคคล และยืนยันตัวตนสำหรับนิติบุคคล (Merchant Id จะขึ้นต้นด้วย LCC_) สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่
โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมในการยืนยันตัวตน ดังนี้

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล,
  พร้อมวัตถุประสงค์ โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน* (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 3. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
  **กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) และ ใบอนุญาตการทำงาน (work permit) ที่ยังไม่หมดอายุ**
 4. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 05)
 6. สำเนาบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (ในนามบริษัท)
 7. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  **เอกสารทุกฉบับต้องลงนาม + ตราประทับ ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองบริษัทฯ**

เปิดใช้งาน Rabbit LINE Pay ดีอย่างไร คลิก!

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LINE Corporation 2021