มาลดความเสี่ยงง่ายๆ กับวิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ต

webclip.png
08 Jun 2021

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากครับ ทำให้พนักงานบริษัทหรือลูกจ้างหลายท่านต้องโดนเลิกจ้าง ในบางกรณีก็อาจจะลาออกเองเนื่องจากทนจำนวนงานที่มากขึ้นไม่ไหว แล้วท่านทราบหรือเปล่าครับ? ว่าผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถขอรับเงินชดเชยระหว่างตกงานหรือว่างงานได้ 

วันนี้ MyShop จะพามาแนะนำวิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ต ลดความเสี่ยงในการขาดรายได้ขณะว่างงานครับ

ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือใคร?

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หรือถ้าให้อธิบายง่ายๆ ก็คือ ลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชนครับ ซึ่งผู้คนเหล่านี้ (คุณอาจเป็นหนึ่งในนั้น) ถือเป็นผู้ประกันตนภาคบังคับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ที่นายจ้างต้องขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้าง ให้นึกถึงค่าประกันสังคมที่ทางบริษัทต้องหักจากเงินเดือนของท่านทุกเดือนนั่นเองครับ แต่การจ่ายค่าประกันสังคมก็ไม่ได้ศูนย์เปล่า เพราะท่านจะได้รับความคุ้มครองมากถึง 7 กรณี ได้แก่กรณี เจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, สงเคราะห์บุตร, ชราภาพ, และว่างงาน/ตกงาน ครับ

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อว่างงาน

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับผ่านวิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ตมีอยู่ 3 กรณีดังนี้

1. กรณีถูกเลิกจ้าง

จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตรา 50% ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเงินสมทบเดือนละ 5,000 บาท

2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา 

จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตรา 30% ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเงินสมทบเดือนละ 3,000 บาท

3. กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

จะได้รับเงินทดแทนในอัตราเดียวกันกับกรณีถูกเลิกจ้างครับ คือ 50% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 180 วันที่สำคัญเลยครับก็คือ ท่านใดที่ถูกเลิกจ้าง ลาออก หรือหมดสัญญา ต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนผู้ว่างานไม่เกิน 30 วัน ไม่อย่างนั้นแล้วจะเสียสิทธิประโยชน์ไปโดยปริยายเลยครับ 

วิธีลงทะเบียนว่างงานออนไลน์

เมื่อมีการแพร่ระบาดของไวรัสในตอนนี้ ทุกท่านก็คงไม่มีใครอยากออกไปนอกบ้าน เพราะความเสี่ยงในการติดเชื้อ การลงทะเบียนว่างงานนั้นสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน ดังนั้นมาดูวิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ตกันเลยครับ

 1. ไปที่เว็บไซต์ของ กรมจัดหางาน
 2. เลือก ‘ลงทะเบียนของผู้ประกันตนกรณีว่างงานเลิกจ้าง/ลาออกปกติ’ ให้ยอมรับเงื่อนไขและเข้าใช้งานครับ
   
 3. หลังจากนั้นท่านจะมาในหน้าตรวจสอบเลขบัตรประชาชน ให้ท่านกรอกเลขบัตรให้ครบ รวมถึง Laser Code หลังบัตรประจำตัวประชาชนด้วย เมื่อครบแล้วให้กดปุ่ม ‘ตรวจสอบข้อมูล
 4. ต่อไปจะเป็นหน้าข้อมูลส่วนตัว ให้ท่านกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบ พร้อมกับแนบไฟล์รูปภาพของตัวเอง (ขนาดไม่เกิน 5 MB) ด้วยครับ
 5. ในหน้าที่ 4 จะเป็นหน้าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ให้ท่านกดที่ปุ่ม ‘ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน’ เพื่อออกหนังสือรับรองว่างาน
 6. เมื่อลงทะเบียนผู้ประกันตนแล้ว กดที่ ‘หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน’ เพื่อนัดรายงานตัวของผู้ประกันตน ซึ่งจะมีเอกสารสามารถนำไปพิมพ์ได้โดยจะมี ใบนัดรายงานตัวและแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7)

หลังจากครบทุกขั้นตอนแล้วให้ท่านเตรียมเอกสารให้ครบได้แก่ 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของท่าน

และยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครฯ พื้นที่, จังหวัด, สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ แล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติการทำงาน หากพบว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินทดแทนผ่านทางบัญชีธนาคารให้ เดือนละ 1 ครั้ง ที่สำคัญจะต้องรายงานตัวกับเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เดือนละ 1 ครั้งด้วยนะครับ

กรณีว่างงานเนื่องจากโควิด-19

โดยปกติแล้ววิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ตกรณีว่างงานหรือเลิกจ้างจากเหตุโควิด 19 จะสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.sso.go.th อย่างไรก็ตามเนื่องจากการมาตรการของรัฐที่ได้ประกาศสั่งปิดสถานที่จำนวน 35 ประเภทที่เป็นการชั่วคราว จึงได้มีการเปิดให้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน เพื่อช่วยเหลือทั้งลูกจ้าง นายจ้าง และกิจการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้ที่เป็นลูกจ้างกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 
   • กรณีกักตัวต้องแนบ ใบรับรองแพทย์ให้กักตัว หรือ เอกสารคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้กักตัว
 2. ลูกจ้างนำส่งแบบคำขอที่กรอกแล้วนายจ้าง พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว
 3. นายจ้างลงทะเบียนเข้าระบบ E-services ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบ สปส. 2-01/7
 4. เมื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างเสร็จสิ้น ให้รวบรวมแบบคำขอพร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว ส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ส่งแบบลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ E-services ครับ
 5. เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลของนายจ้างถูกต้องครบถ้วน จะทำการอนุมัติจ่าย ซึ่งเงินรอบแรกจะเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ ส่วนที่เหลือโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบจำนวน

สำหรับท่านใดที่ว่างงานหรือตกงานก็สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรับสิทธิ์เงินทดแทนได้เลยครับ หรือหากยังมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคมได้ตลอด 24 ชั่วโมงนะครับ

หากท่านใดที่ผันตัวมาเริ่มทำธุรกิจเป็นงานเสริมระหว่างนี้ค้าขายออนไลน์ ก็ขอฝาก MyShop เครื่องมือช่วยขายของออนไลน์บน LINE ที่มีฟีเจอร์มากมาย อาทิ ระบบนับสต๊อก ระบบออกออเดอร์ รองรับ Payment Gateway อย่าง Rabbit LINE Pay สามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้ ให้พ่อค้าแม่ขายได้สร้างหน้าเว็บขายของออนไลน์ และมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกในการขายสินค้าอีกเพียบ เพียงแค่มี LINE OA ก็สามารถเปิดบัญชีได้ครับ

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023