LINE POINTS BACK: ซื้อสินค้าจาก LINE SHOPPING เพื่อรับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

webclip.png
01 Nov 2021

ร้านค้าสินค้าและบริการผู้ใช้บริการ LINE SHOPPING (“ผู้ขาย” หรือ “ร้านค้า”) ตกลงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเสริมของ LINE SHOPPING ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ โดยก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ร้านค้าได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ LINE MyShop สำหรับผู้ขาย รวมถึงกำหนดหลักข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อกิจกรรม

LINE POINTS BACK: ซื้อสินค้าจาก LINE SHOPPING เพื่อรับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)

ระยะเวลากิจกรรม

1 พฤศจิกายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564

ผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “LINE”)

รายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

คุณสมบัติร้านที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ต้องเป็นร้านค้า MyShop ที่มีการเปิดใช้บริการแรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay)
 2. ร้านค้าที่มีการจำหน่ายบัตรกำนัล (Voucher) และ/หรือ บัตรเติมเงิน บัตรที่มีลักษณะนำมาขายต่อ ไม่ได้จำหน่ายจากร้านค้าผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าโดยตรงจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ยกเว้นร้านค้า ดังต่อไปนี้ ที่มีสิทธิ์ได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 1. ร้านค้า หรือผู้ที่เปิดร้านค้า MyShop ต้องไม่เคยมีพฤติกรรมทุจริต ฉ้อฉล ฉ้อโกง หรือมีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดใด ๆ ของบริษัทมาก่อน
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดสิทธิ์ผู้ที่เปิดร้านค้า MyShop ที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันไม่เกิน 3 ร้านค้า โดยในกรณีที่มีผู้ใช้ชื่อและนามสกุลเดียวกันเปิดร้านค้า MyShop มากกว่า 3 ร้านค้า บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกร้านค้าที่มีจำนวนยอดขายสูงสุดก่อนตามลำดับ

รายละเอียดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์

 1. เมื่อร้านค้าที่มีคุณสมบัติได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ครบถ้วนแล้ว ร้านค้าจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ตามกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะติดตั้งสัญลักษณ์ “POINTS BACK” บนร้านค้าของท่าน บน LINE SHOPPING และ/หรือ สัญลักษณ์ “P” รวมทั้งแบนเนอร์ (Banner) เกี่ยวกับ LINE POINTS ที่หน้าร้านโดยตรง หากร้านค้าใดมีสัญลักษณ์ดังที่กล่าวมานี้ จะถือว่าร้านค้าของคุณได้เข้าร่วมกิจกรรม LINE POINTS BACK
 2. กรณีที่ร้านค้ามีการเปลี่ยนแปลงการจำหน่ายประเภทของสินค้าในภายหลัง ให้ร้านค้านำส่งข้อมูลร้านค้า และสินค้าที่ต้องการจำหน่ายบนร้านของท่าน พร้อมทั้งภาพประกอบมาให้ทางบริษัทพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรม LINE POINTS BACK อีกครั้งหนึ่ง หรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ lineshoppingseller@linecorp.com ทั้งนี้ หากร้านค้าไม่ดำเนินการดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบสิทธิ์ประโยชน์ภายใต้กิจกรรมนี้ให้แก่ร้านค้าทุกกรณี

สิทธิประโยชน์

ร้านค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์เป็นร้านค้าที่ผู้ซื้อจะได้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) จากการซื้อสินค้าของร้านค้า ซึ่งจะต้องเป็นคำสั่งขายที่สำเร็จแล้วเท่านั้น และไลน์พอยท์ (LINE POINTS) จะถูกคำนวณจากราคาสินค้าหลังหักส่วนลดต่าง ๆ แล้ว โดยไม่รวมค่าขนส่งสินค้า ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามรายละเอียดเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังนี้

1.1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 300-999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 30 พอยท์ มูลค่า 30 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 1,000-1,999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 100 พอยท์ มูลค่า 100 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 2,000-2,999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 200 พอยท์ มูลค่า 200 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 3,000 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 300 พอยท์ มูลค่า 300 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

หมายเหตุ: จำกัดจำนวนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ทั้งหมดที่มีอยู่ในช่วงระยะเวลาตามข้อ 1.1 นี้ เป็นจำนวน 13,000,000 พอยท์ โดยหากจำนวนไลน์พอยท์หมดก่อนระยะเวลาสิ้นสุดนี้ ลูกค้าของร้านค้าจะไม่ได้รับไลน์พอยท์

1.2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. จนถึงเวลา 23.59 น

 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 300-999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 60 พอยท์ มูลค่า 60 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 1,000-1,999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 200 พอยท์ มูลค่า 200 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 2,000-2,999 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 400 พอยท์ มูลค่า 400 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • มูลค่าคำสั่งขายตั้งแต่ 3,000 บาท ต่อออเดอร์ ลูกค้าของร้านค้ามีสิทธิ์รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS)  จำนวน 600 พอยท์ มูลค่า 600 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

หมายเหตุ: จำกัดจำนวนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ทั้งหมดที่มีอยู่ในช่วงระยะเวลาตามข้อ 1.2 นี้ เป็นจำนวน 4,300,000 พอยท์ โดยหากจำนวนไลน์พอยท์หมดก่อนระยะเวลาสิ้นสุดนี้ ลูกค้าของร้านค้าจะไม่ได้รับไลน์พอยท์

2. 1 ไลน์พอยท์ (LINE POINT) มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท
3. ลูกค้าของร้านค้าจะไม่ได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ทั้งหมดหากยกเลิกออเดอร์นั้น ๆ หรือ ยกเลิกรายการสินค้าใดรายการหนึ่งในออเดอร์นั้น ๆ หรือ การสั่งซื้อสินค้าออเดอร์นั้นไม่สำเร็จ หรือ การจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ทั้งนี้ หากลูกค้าของร้านค้ายกเลิกออเดอร์ หรือยกเลิกรายการสินค้าใดในออเดอร์นั้น ๆ หลังจากที่ได้รับไลน์พอยท์ (LINE POINTS) แล้ว บริษัทมีสิทธิ์เรียกคืนไลน์พอยท์ (LINE POINTS) ตามจำนวนที่ได้รับจากออเดอร์ที่ยกเลิกทันที
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ร้านค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในการระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลในกิจกรรมนี้ เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการชะลอการชำระเงินที่ร้านค้าได้รับจากลูกค้าในช่วงการตรวจสอบ หรือการระงับการให้ไลน์พอยท์ (LINE POINTS) แก่ลูกค้าของร้านค้าท่านเป็นการชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งหากบริษัทพิจารณาเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำโดยทุจริต หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการปฏิเสธการให้ หรือ ตัดสิทธิ หรือ เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลทั้งหมดจากท่าน และรวมไปถึงยึดเงินที่ร้านค้าได้รับจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าด้วยกลฉ้อฉล ทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งไลน์พอยท์ (LINE POINTS) โดยไม่ได้มีการซื้อขายสินค้ากันจริง เป็นจำนวนเงินตามความเสียหายที่บริษัทได้รับ โดยหากเป็นกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการเพิกถอน ตัดสิทธิ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือรางวัลได้โดยการดำเนินการของบริษัทเอง บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และ บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลจากกิจกรรม หรือบริการใด ๆ เป็นการถาวร ทั้งนี้ คำติดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

เงื่อนไขทั่วไป

 1. เงื่อนไขทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย) https://linemyshop.com/terms/seller-terms-of-service และเป็นไปตามแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน MyShop สำหรับผู้ค้า ตามลิงก์ที่ระบุไว้นี้https://linemyshop.com/terms/seller-guideline รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขัดกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย)
 2. LINE POINTS ใช้สำหรับการแลกเป็นส่วนลดสำหรับสินค้าและบริการที่เสนอขายบน LINE SHOPPING เท่านั้น โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 3. นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ LINE POINTS ที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แล้ว การใช้ LINE POINTS เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในลิงก์ https://termsline.me/pointclub_point_terms?lang=en
 4. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกร้านค้าที่ได้รับรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จัดการข้อมูลร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งรวมไปถึงการแสดงผลผ่านออนไลน์ในหน้ากิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแสดงผล ทั้งนี้ ข้อกำหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MyShop สำหรับร้านค้า และเป็นไปตามแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน MyShop สำหรับผู้ค้า และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ MyShop (สำหรับผู้ขาย)
 6. สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก LINE
 7. LINE ขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ครบถ้วนเท่านั้น
 8. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ไม่ว่ากรณีใด ๆ การตัดสินจากบริษัทให้ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 10. LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ หรือ ระงับการให้รางวัลทุกกรณี หากบริษัทตรวจพบว่า ร้านค้าที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้ เกิดจากการกระทำโดยไม่สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 11. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรม LINE SHOPPING นี้เป็นการเฉพาะ: ในการที่ LINE จัดกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ LINE จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (1) เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน (2) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการเข้ารับรางวัล (3) เพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (4) เพื่อการส่งมอบสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล (5) เพื่อการประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมถึงการประกาศผลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) (6) เพื่อการตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด (8) เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม LINE SHOPPING นี้ อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งของรางวัลให้แก่ท่าน LINE จะมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัท ไลน์ เพย์ คอร์ปอเรชั่น นอกจากนี้ LINE จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด
  LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรมกับ LINE ทั้งนี้ LINE อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ LINE หรือหาก LINE มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
 12. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป: LINE อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของ LINE เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับกิจกรรม LINE Shopping นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่น ๆ เช่น สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ตามที่ท่านได้อ่าน และยอมรับแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่เว็บไซต์ของ LINE Company (Thailand) Co., Ltd. ข้อมูล เพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp
 13. ผู้ขายตกลงให้สิทธิ LINE ในการใช้และทำสำเนาเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า กู๊ดวิลล์ (Goodwill) ชื่อ/ตราสินค้าของผู้ขาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือ การเข้าร่วมกิจกรรม LINE Shopping ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ขาย โดยผู้ขายจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าแห่งการใช้สิทธิดังกล่าวจาก LINE 

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LINE Corporation 2021