เซ็นเอกสารประกอบการสมัคร "ระบบรับชำระเงินผ่าน LINE SHOPPING " อย่างไรให้ถูกต้อง?

webclip.png
17 Oct 2022

สมัคร "ระบบรับชำระเงินผ่าน LINE SHOPPING" ผ่านได้ในครั้งเดียว!
เพียงคุณสมบัติครบ เอกสารถูกต้องเเละเซ็นเอกสารให้ถูกต้อง

สำหรับร้านค้าที่เลือกสมัครทั้งประเภทบุคคลธรรมดาเเละประเภทนิติบุคคล 
จะต้องมีคุณสมบัติเเละเอกสารประกอบการสมัครตามเงื่อนไขเเต่ละประเภท

โปรดดูวิธีการเซ็นเอกสารประกอบการสมัคร มีรายละเอียดดังนี้

วิธีเซ็นเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง

การระบุวัตถุประสงค์ของเอกสาร

✅ เขียนระบุวัตถุประสงค์ของเอกสารว่า "ใช้สำหรับสมัครระบบให้บริการรับชำระเงินผ่าน LINE SHOPPING เท่านั้น"
โปรดอย่าเขียนระบุว่า ใช้สำหรับสมัคร Rabbit LINE Pay เท่านั้น จะทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติ

การเซ็นเอกสาร

✅ ใช้เป็นลายมือหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และ แนะนำให้เซ็นบนพื้นที่ว่างบนเอกสาร หรือ สามารถเขียนคร่อมเอกสารได้
ห้ามเซ็นทับตัวอักษร ตัวเลข ข้อมูลสำคัญบนเอกสาร

ตัวอย่างการเซ็นเอกสารประเภทต่างๆ

1. แนวทางการเซ็นสำเนาบัตรประชาชน

  • ภาพบัตรต้องเห็นข้อมูลสำคัญ รูปหน้าบัตรเห็นเค้าโครงใบหน้าชัดเจน

2. แนวทางการเซ็นสมุดบัญชีหรือ e-book bank

  • ข้อมูลบนเอกสารสมุดบัญชีหรือ e-book bank จะต้องเห็นข้อมูล เลขบัญชี / ชื่อบัญชี / สาขา อย่างชัดเจนเเละครบถ้วน

3. แนวทางการเซ็นสำเนาภพ.20 กรณีที่ร้านจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • กรณีนิติบุลคล จะต้องมีลายเซ็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอมอำนาจ และตราประทับบริษัทครบตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองให้ครบถ้วน

4. แนวทางการเซ็นสำเนาหนังสือรับรองบริษัท

  • กรณีนิติบุลคล จะต้องมีลายเซ็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอมอำนาจ และตราประทับบริษัทครบตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองให้ครบถ้วน

5. แนวทางการเซ็นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

  • กรณีนิติบุลคล จะต้องมีลายเซ็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอมอำนาจ และตราประทับบริษัทครบตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองให้ครบถ้วน

หากติดปัญหาในการลงทะเบียนระบบรับชำระเงินผ่าน LINE SHOPPING
โปรดติดต่อเจ้าหน้าทางแชท @linemyshop
ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09:00 - 19:00 น.

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023