ขั้นตอนการดำเนินการและเอกสารสำหรับระบบรับชำระเงินผ่าน LINE SHOPPING

webclip.png
22 Feb 2023

การเปลี่ยนเจ้าของกิจการ

จุดประสงค์การดำเนินการ

 • เปลี่ยนตัวบุคคลเจ้าของกิจการ (เลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่เหมือนเดิม)
 • เปลี่ยนรูปแบบการลงทะเบียน (บุคคลธรรมดา<->นิติบุคคล)
 • เปลี่ยนเลขผู้เสียภาษี (เช่น เปลี่ยนรูปแบบการจดทะเบียนบริษัทนิติบุคคล)

เงื่อนไขในการดำเนินการ

 • ระหว่างการดําเนินการโอนย้ายบัญชี ร้านค้าจะไม่สามารถใช้บริการระบบชําระเงินผ่าน LINE SHOPPING ได้ จนกว่าจะมีการเคลียร์ยอดเงินคงค้างในระบบออกไปยังบัญชีปลายทางจนหมด (ร้านค้าต้องทําการจัดส่งทุกคำสั่งซื้อ รวมถึงได้รับเงินจากคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นในขณะที่ร้านค้าเป็นชื่อเจ้าของเดิมแล้วทั้งหมด ซึ่งระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับการดําเนินการของร้านค้า และรอบรับเงินของร้านค้า)

 • เมื่อเปลี่ยนข้อมูลเจ้าของร้านค้าแล้ว เจ้าของร้านค้าคนใหม่จะไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเรียกดูข้อมูล Tax Invoice เก่าได้ และจะไม่สามารถแก้ข้อมูล Tax Invoice ในนามคนใหม่ได้ ทางทีมงานแนะนําให้ดาวน์โหลดข้อมูลเก็บไว้ก่อนที่จะดําเนินการเปลี่ยนข้อมูลของร้าน

 • กรณีที่เจ้าของเดิมมีการขอปิดใช้บริการระบบรับชำระเงินผ่าน LINE SHOPPING ของร้านค้าที่ต้องการใช้งาน หลังจากโอนย้ายบัญชีร้านค้าเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะดำเนินการเปิดใช้บริการระบบรับชำระเงินผ่าน LINE SHOPPING ให้กับร้านค้าที่อยู่ภายใต้ชื่อเจ้าของใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อโอนย้ายบัญชีร้านค้าเรียบร้อยแล้ว ร้านค้าที่เปิดด้วยบัญชี LINE Official Account ใหม่ เพื่อใช้โอนย้ายบัญชีร้านค้าจะไม่สามารถใช้งานได้

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. สมัครบัญชี LINE Official Account ใหม่ และเชื่อมต่อร้านค้าบน LINE SHOPPING

2. จากนั้นทําการสมัครระบบชําระเงินบนร้านค้าใหม่ โดยใช้ข้อมูลของเจ้าของร้านคนใหม่ และรอจนได้รับการอนุมัติ

3. หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ร้านค้ากรอกแบบฟอร์ม https://lin.ee/jE0Gmad หรือ ส่งเอกสารเข้ามาผ่านทาง lineshoppingseller@linecorp.com เพื่อแจ้งความประสงค์ในการโอนย้ายข้อมูลและทําการสลับบัญชี LINE Official Account ที่สมัครขึ้นมาใหม่กับบัญชีเดิม ซึ่งร้านค้าต้องแนบเอกสารแจ้งความประสงค์ ดังนี้

3.1 หนังสือยินยอมเปลี่ยนเจ้าของกิจการ ที่กรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อตามที่กำหนด

3.2 เอกสารแสดงตัวตนสำหรับเจ้าของเก่า และ ใหม่
          กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชน ระบุข้อความ "ใช้เพื่อยื่นคําร้องการโอนกิจการของ MyShop" และลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
          กรณีนิติบุคคล: สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการ หรือผู้รับมอบอํานาจของนิติบุคคลนั้นๆ ระบุข้อความ "ใช้เพื่อยื่นคําร้องการโอนกิจการของ MyShop" และลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร

(เฉพาะกรณีที่เจ้าของใหม่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น)
3.3 หนังสือยินยอมแต่งตั้งเป็นตัวแทนหักภาษี ณ​ ที่จ่าย ที่กรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อตามที่กำหนด

4. เมื่อแนบเอกสารแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้ว ให้ร้านค้ารอทางทีมงานดําเนินการ และแจ้งกลับร้านค้าผ่านทางอีเมล

หมายเหตุ: หากมีการส่งเอกสารและยื่นคำร้องเข้ามาแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าทางร้านค้ารับทราบเงื่อนไขในการดำเนินการและยืนยันให้ดําเนินการได้ตามข้อความในหนังสือยินยอมเปลี่ยนเจ้าของกิจการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.หนังสือยินยอมเปลี่ยนเจ้าของกิจการ

ร้านค้าต้องการเปลี่ยนข้อมูลเจ้าของกิจการ หรือ ประเภทร้านค้า ที่ลงทะเบียนระบบรับชำระเงินผ่าน LINE SHOPPING

- เจ้าของกิจการ เช่น นางสาว A ต้องการโอนกิจการให้นางสาว B
- ประเภทร้านค้า เช่น ร้านบุคคลธรรมดา เปลี่ยนเป็น ร้านนิติบุคคล

 

2. หนังสือยินยอมแต่งตั้งเป็นตัวแทนหัก ภาษี ณ ที่จ่าย

หนังสือยินยอมแต่งตั้งให้บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่ายและนําส่งกรมสรรพากรแทนร้านค้า

 

การขอปิดบริการระบบรับชำระเงินหรือระบบ MyShop

จุดประสงค์การดำเนินการ

กรณีที่ร้านค้าต้องการปิดใช้บริการระบบรับชำระเงินผ่าน LINE SHOPPING หรือระบบ MyShop

เงื่อนไขในการดำเนินการ

กรณีขอปิดบริการระบบรับชำระเงินผ่าน LINE SHOPPING

 • เมื่อขั้นตอนการยกเลิกสําเร็จ ร้านค้าจะไม่สามารถใช้งานระบบรับชำระเงินผ่าน LINE SHOPPING ได้ ลูกค้าจะไม่สามารถสร้างคำสั่งซื้อใหม่ให้บนร้านของท่านผ่านช่องทางบัตรเครดิต เดบิต Rabbit LINE PAY wallet และ Mobile Banking แต่ทางร้านจะยังสามารถเข้าใช้งานระบบ MyShop เพื่อบริหารจัดการร้านค้าและรายการสั่งซื้อได้ตามปกติ
 • สำหรับเงินยอดขายของร้านค้าก่อนปิดบริการจะมีการโอนให้กับร้านค้าตามวันที่ร้านค้ากดส่งออเดอร์และรอบรับเงินจนกว่าจะหมด

กรณีขอปิดบริการระบบ MyShop

 • ร้านค้าจะต้องจัดการรายการคำสั่งซื้อคงค้างทั้งหมดของร้านให้เสร็จสิ้นก่อน​ จึงจะสามารถดำเนินการได้
 • เมื่อขั้นตอนการยกเลิกสำเร็จ ร้านค้าจะไม่สามารถใช้งานระบบ MyShop และหน้าร้านค้าบน LINE SHOPPING ของท่านจะถูกระงับ ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างคำสั่งซื้อใหม่ และไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบจัดการร้านค้าได้
 • การขอปิดบริการระบบ MyShop จะส่งผลแก่หน้าร้านค้าบน LINE SHOPPING และสิทธิ์ในการเข้าถึง MyShop เท่านั้น ร้านค้าจะยังคงสามารถใช้ LINE Official Account ของร้านได้ตามปกติ

หากร้านค้าต้องใช้งานระบบชําระเงินหรือระบบ MyShop อีกครั้งในอนาคต สามารถทำได้ผ่านการส่งคำขอเข้ามาทางอีเมล lineshoppingseller@linecorp.com โดยร้านค้าจะต้องใช้อีเมลเดียวกันกับตอนที่สมัครระบบชําระเงินหรืออีเมลที่ลงทะเบียนกับระบบ MyShop ในการส่งคำขอเข้ามาเท่านั้น

ทั้งนี้ทางทีมงานขอแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทฯ มีปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลร้านค้า ตามข้อกําหนดของกฏหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปรามปราบการฟอกเงิน ดังนี้

 • จัดเก็บข้อมูลแสดงตนและข้อมูลพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงของร้านค้าเป็นเวลา 10 ปี นับจากวันที่ยุติความสัมพันธ์กับร้านค้า หรือเป็นไปตามระยะเวลาที่จะมีกฏหมายหรือประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • จัดเก็บข้อมูลรายงานธุรกรรมเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ทําธุรกรรมกับร้านค้า หรือวันที่บันทึกข้อเท็จจริง หรือเป็นไปตามระยะเวลาที่จะมีกฏหมายหรือประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ขั้นตอนการดำเนินการ

ในการปิดบริการระบบร้านค้าของท่าน ร้านค้าต้องใช้อีเมลเดียวกันกับตอนที่สมัครระบบชําระเงินหรืออีเมลที่ลงทะเบียนกับระบบ MyShop ในการส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ยกเลิกมายัง lineshoppingseller@linecorp.com เท่านั้น และจะต้องแนบเอกสารดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

1. หนังสือขอปิดใช้บริการ ที่กรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อตามที่กำหนด
2. สำเนาบัตรประชาชน ระบุข้อความ "ใช้เพื่อปิดบริการระบบรับชำระเงินผ่าน LINE SHOPPING/ใช้เพื่อปิดบริการระบบ MyShop" และลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร

กรณีนิติบุคคล(มีการมอบอํานาจ)

1. หนังสือขอปิดใช้บริการ ที่กรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อตามที่กำหนด
2. ชุดหนังสือมอบอํานาจ (สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ, สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มอบอํานาจ) ระบุข้อความ "ใช้เพื่อปิดบริการระบบรับชำระเงินผ่าน LINE SHOPPING/ใช้เพื่อปิดบริการระบบ MyShop" และลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
3. สําเนาหนังสือรับรองบริษัท คัดสําเนาไม่เกิน 6 เดือน ระบุข้อความ "ใช้เพื่อปิดบริการระบบรับชำระเงินผ่าน LINE SHOPPING/ใช้เพื่อปิดบริการระบบ MyShop" และลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร

กรณีนิติบุคคล(เจ้าของ/กรรมการดําเนินการเอง)

1. หนังสือขอปิดใช้บริการ ที่กรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อตามที่กำหนด
2. สําเนาบัตรประชาชนของผู้ดําเนินการ ระบุข้อความ "ใช้เพื่อปิดบริการระบบรับชำระเงินผ่าน LINE SHOPPING/ใช้เพื่อปิดบริการระบบ MyShop" และลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
3. สําเนาหนังสือรับรองบริษัท คัดสําเนาไม่เกิน 6 เดือน ระบุข้อความ "ใช้เพื่อปิดบริการระบบรับชำระเงินผ่าน LINE SHOPPING/ใช้เพื่อปิดบริการระบบ MyShop" และลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร

หมายเหตุ

 • กรณีนิติบุคคลต้องมีลายเซ็นและประทับตราครบตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองบริษัท
 • หากมีการส่งเอกสารและยื่นคำร้องเข้ามาแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าทางร้านค้ารับทราบเงื่อนไขในการดำเนินการและยืนยันให้ดําเนินการได้ตามข้อความในหนังสือขอปิดใช้บริการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. หนังสือขอปิดใช้บริการ

สำหรับใช้ในการส่งคำขอปิดบริการระบบชำระเงินหรือระบบ MyShop ร้านค้าจะต้องใช้อีเมลเดียวกันกับตอนที่สมัครระบบชําระเงินหรืออีเมลที่ลงทะเบียนกับระบบ MyShop ในการส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ยกเลิกมายัง lineshoppingseller@linecorp.com

 

หากติดปัญหาในการลงทะเบียนระบบชำระเงินผ่าน LINE SHOPPING
โปรดติดต่อเจ้าหน้าทางแชท @linemyshop

ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09:00 - 19:00 น.

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023