มาตรการบทลงโทษสำหรับผู้ขายที่ละเมิดเกณฑ์การได้รับป้ายกำกับ "ร้านแนะนำ"

webclip.png
08 Sep 2023

มาตรการบทลงโทษสำหรับผู้ขายที่ละเมิดเกณฑ์การได้รับป้ายกำกับ "ร้านแนะนำ"

LINE SHOPPING ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ซื้อและการสร้างสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดการใช้งานฯ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ซื้อและรักษาความน่าเชื่อถือของ LINE SHOPPING เราจึงมีมาตรการลงโทษผู้ขายที่ละเมิดเกณฑ์การได้ ป้ายกำกับ "ร้านแนะนำ" โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้

 1. การลงโทษจากการถูกร้องเรียนโดยผู้ซื้อ กรณีผู้ขายได้รับรายการพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ โดยทีมงาน LINE SHOPPING ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง (Buyer Experience)

ครั้งที่ 1

หากผู้ขายถูกการรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ โดยทีมงานตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง (ครั้งที่ 1) ผู้ขายจะได้รับการแจ้งเตือนพฤติกรรมดังกล่าวผ่านอีเมลเพื่อให้หลีกเลี่ยงและระวังการกระทำผิดซ้ำ โดยจะยังไม่ส่งผลต่อการถูกลบป้ายกำกับ "ร้านแนะนำ"

อย่างไรก็ตาม การถูกรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในบางกรณี เช่น การแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จทั้งแก่ผู้ซื้อและแก่ทีมงาน LINE SHOPPING รวมถึงการกระทำต่างๆ ที่ผู้ขายไม่ปฎิบัติและไม่ให้ความร่วมมือตามข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดการใช้งานบางประเภท อาจส่งผลให้ผู้ขายถูกลบ ป้ายกำกับ "ร้านแนะนำ" แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่ถูกรายงานพฤติกรรมดังกล่าว โดยระยะเวลาที่ป้ายกำกับ "ร้านแนะนำ" ถูกลบออกจะอยู่ที่ 90 วัน

ครั้งที่ 2-3

หากผู้ขายถูกการรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ โดยทีมงานตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง (ครั้งที่ 2-3) ผู้ขายจะถูกลบป้ายกำกับ "ร้านแนะนำ" ออกโดยระยะเวลาที่ป้ายกำกับ "ร้านแนะนำ" ถูกลบออกจะอยู่ที่ 90 วัน หรือ 180 วันสำหรับการถูกรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในประเภท “การแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จทั้งแก่ผู้ซื้อและแก่ทีมงาน LINE SHOPPING” รวมถึง “การกระทำต่างๆ ที่ผู้ขายไม่ปฎิบัติและไม่ให้ความร่วมมือตามข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดการใช้งาน”

ตั้งแต่ครั้งที่ 3-4 ขึ้นไป

หากผู้ขายถูกการรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ โดยทีมงานตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง (ครั้งที่ 3 ขึ้นไป) ผู้ขายจะถูกลบ ป้ายกำกับ "ร้านแนะนำ" ออกโดยระยะเวลาที่ป้ายกำกับ "ร้านแนะนำ" ถูกลบออกจะอยู่ที่ 180 วัน หรือถูกลบออกอย่างถาวรสำหรับการถูกรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในประเภท “การแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จทั้งแก่ผู้ซื้อและแก่ทีมงาน LINE SHOPPING” รวมถึง “การกระทำต่างๆ ที่ผู้ขายไม่ปฎิบัติและไม่ให้ความร่วมมือตามข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดการใช้งาน”

ตัวอย่างการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ โดยสรุปจากข้างต้น

ประเภท

หัวข้อ

ระดับและจำนวนครั้งที่ตรวจพบ

ระดับที่ 1: ถูกระงับ ป้ายกำกับ "ร้านแนะนำ" เป็นเวลา 90 วัน

ระดับที่ 2: ถูกระงับ ป้ายกำกับ "ร้านแนะนำ" เป็นเวลา 180 วัน

ระดับที่ 3 เป็นต้นไป: ถูกระงับ ป้ายกำกับ "ร้านแนะนำ" อย่างถาวร

โทษหนัก

การให้ข้อมูลเท็จ (ทั้งแก่ผู้ซื้อ และ/หรือ แก่ทีมงาน LINE SHOPPING)

1 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

การไม่ปฏิบัติตามสิทธิอันผู้บริโภคพึงได้รับ เช่น การรับคืนเงิน/คืนสินค้าภายใน 7 วัน*

โทษเบา

การไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาหรือข้อมูลที่ให้ไว้ (ทั้งแก่ผู้ซื้อ และ/หรือ แก่ทีมงาน LINE SHOPPING)

2 ครั้ง

4 ครั้ง

6 ครั้ง

แสดงพฤติกรรมหยาบคายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

เจตนาเลี่ยงการตอบกลับลูกค้า

 

 1. การลงโทษจากพฤติกรรมที่ขัดต่อข้อกฎหมายและ/หรือละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของ LINE SHOPPING (Fraud and Prohibited Activity)

หากผู้ขายมีพฤติกรรมที่ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของ LINE SHOPPING ป้ายกำกับ "ร้านแนะนำ" จะถูกลบออกทันทีโดยถาวร ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทีมงาน LINE SHOPPING ตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าว โดยพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายและเงื่อนไขการใช้งานของ LINE SHOPPING ประกอบด้วย

 • เจตนาไม่จัดส่งสินค้าหลังการชำระเงินเสร็จสิ้น
 • ขายสินค้าผิดกฎหมายหรือสินค้าที่ต้องห้ามจำหน่ายทางออนไลน์
 • ฉ้อโกงหรือหลอกลวงผู้ซื้อ
 • ใช้คำหยาบคายหรือคุกคามผู้ซื้อ
 • ไม่ส่งใบอนุญาตประกอบกิจการ
 • โฆษณาสินค้าด้วยข้อความที่เกินจริงหรือไม่เป็นความจริง หรือ
 • ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ ของ LINE SHOPPING

เป็นต้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ MyShop สำหรับผู้ขาย

แนวทางทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะขายผ่าน LINE SHOPPING สำหรับผู้ค้า https://lineshoppingseller.com/terms/seller-guideline 

 

_________________________________________________

 

การอุทธรณ์

หากผู้ขายได้รับอีเมลจาก LINE SHOPPING เกี่ยวกับการแจ้งเตือนหรือการแจ้งลบป้ายกำกับ "ร้านแนะนำ" แล้ว ผู้ขายสามารถอุทธรณ์การแจ้งเตือนหรือการแจ้งลบต่อ LINE SHOPPING ได้ โดยตอบกลับมาที่อีเมล dispute_lineshopping@linecorp.com ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องชี้แจงเหตุผลที่ผู้ขายไม่ควรได้รับการแจ้งเตือนหรือการลบป้ายกำกับ "ร้านแนะนำ" และส่งหลักฐานประกอบการชี้แจง (ถ้ามี) มาด้วย

เมื่อผู้ขายได้ตอบกลับอีเมลการอุทธรณ์ให้แก่ LINE SHOPPING แล้ว LINE SHOPPING จะพิจารณาคำชี้แจง เหตุผล และหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ และตอบกลับไปยังผู้ขายภายใน 7 วันทำการ ผ่านทางอีเมล

 

_________________________________________________

 

คำแนะนำสำหรับผู้ขาย

ผู้ขายสามารถหลีกเลี่ยงการระงับป้ายกำกับ "ร้านแนะนำ" ได้โดยปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

 • จัดส่งสินค้าตรงตามเวลาและตามที่โฆษณา
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจัดส่ง
 • ให้บริการลูกค้าอย่างสุภาพและใส่ใจ
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานของ LINE SHOPPING

LINE SHOPPING มุ่งมั่นที่ช่องทางการซื้อ-ขายที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับทุกคน ผู้ขายจึงควรปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ

 

 

 

 

 

เปิดร้านขายบน LINE SHOPPING ได้แล้ววันนี้

ต่อยอดการขายด้วย MyShop เครื่องมือตัวช่วยจัดการร้านค้าจาก LINE

บทความที่เกี่ยวข้อง
my-shop-logo

ตัวช่วยการขายที่ทุกร้านค้าออนไลน์ต้องมี

MyShop Download on the App Store MyShop Get it on Google Play

© LY Corporation 2023